ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ...
ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องเกษตรกร

ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ จัดโครงการชำระดีมีคืน โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 30 ให้แก่พี่น้องเกษตรกร วงเงินคืนกว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้กับ ธ.ก.ส. และมีประวัติการชำระหนี้ดี หวังจูงใจเกษตรกรรักษาวินัยทางการเงิน เริ่ม 1 มกราคม 2561

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้วย โครงการ “ชำระดี มีคืน” โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีต้นเงินกู้คงเป็นหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 2.3 ล้านราย รวมต้นเงินกู้ประมาณ 220,000 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อเกษตรกรนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้าส่งชำระคืนในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ ในกรณีที่มีหนี้คงเหลืออยู่ จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ลูกค้ามาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงิน กรณีที่ไม่มีหนี้คงเหลือ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทั้งนี้ประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,620 ล้านบาท โดยระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

ของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้วยโครงการ “ชำระดี มีคืน”
ของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้วยโครงการ “ชำระดี มีคืน”

“การคืนดอกเบี้ยตามโครงการชำระดีมีคืน ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้สามารถมีเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมให้เกษตรกรลูกค้ารักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองและประเทศในระยะยาว” นายสมศักดิ์ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated