คุณมานิตย์ จิตรชุ่ม นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ประธานกล่าวเปิดงาน

อุตสาหกรรมกุ้งไทย ในอดีตเคยเป็นผู้ผลิตกุ้งส่งออก เป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องหลายปี จนกระทั่งประสบปัญหาโรคตายด่วน (EMS) นับจากปี 2555 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจากกว่า 600,000 ตัน มาอยู่ที่ต่ำกว่า 300,000 ตันต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และแม้ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการปัญหาโรคระบาดได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ ณ วันนี้ ผลผลิตกุ้งไทยอยู่ในลำดับที่ 5 ของโลก รองจาก อินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และจีน และมีโอกาสตกเป็นลำดับที่ 6 จากแนวโน้มที่เวียดนามน่าจะมีผลผลิตกุ้งเพิ่มในปี 2560 นี้

รวมพลังคนวงการเลี้ยงกุ้งประจำปี 2560
รวมพลังคนวงการเลี้ยงกุ้งประจำปี 2560

จึงเป็นคำถามให้ผู้เกี่ยวข้อง และสนับสนุนในการจัดงาน ได้แก่ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย, ศูนย์วิจัยธุรกิจสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ระดมสมองจัดงานเสวนาและสัมมนาทางวิชาการ ที่จะรวบรวมข้อมูลถึงเหตุของปัญหาและหาทางออกร่วมกัน

จากปัญหาการผลิตกุ้งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทย กำลังประสบอยู่สามปัจจัยหลักที่ผู้จัดงานเล็งเห็นว่าจะเป็นทางออก ได้แก่ 1. การบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพต้นน้ำในการผลิต ได้แก่ลูกพันธ์กุ้ง 2. การบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพปัจจัยหลักในการผลิตคือ อาหารกุ้ง 3. ปรับกระบวนการบริหารจัดการในระดับฟาร์มให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป จึงเป็นที่มาของชื่องาน “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” โดยจัดขึ้น ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังกว่า 550 ท่าน

กูรูกุ้งไทยมากันเพียบ
กูรูกุ้งไทยมากันเพียบ

โดยในช่วงเช้า จะเป็นการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพันธ์ุกุ้ง 3 ท่าน และได้รับเกียรติจาก ท่านประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย คุณ บรรจง นิสภวานิชย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และวาระพิเศษคือมอบโล่เกียรติคุณ “Safety shrimp farming awarded” ให้กับผู้เลี้ยงกุ้งไทยทุกคนในนามสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ที่ได้ผลิตกุ้งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปราศจากสารต้องห้ามให้กับประเทศไทยติดต่อกันมานานถึง 13 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

ผู้ที่เข้ามาร่วมฟังในงานเสวนา
ผู้ที่เข้ามาร่วมฟังในงานเสวนา
ผู้อาวุโสแห่งวงการกุ้งไทย
ผู้อาวุโสแห่งวงการ
คนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่
คนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่

ช่วงบ่าย เริ่มด้วยเจาะลึกรายละเอียดด้านโภชนาการอาหารสัตว์น้ำ แล้วตามด้วยแนวทางการจัดการบริหารในระดับฟาร์มโดยท่าน อาจารย์ ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ และสุดท้ายเปิดเวทีให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบ

สรุปว่า อุตสาหกรรมกุ้งไทยยังมีความหวัง คนกุ้งไทยต้องรวมพลังตั้งใจ ต่อสู้ไปด้วยกัน สู่วันที่ยั่งยืน

(ขอบคุณภาพ จาก นิตยสารกุ้งไทย โดย คุณน้อง กุ้งไทย) 
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated