เกษตรฯ จับมือกองทัพบก ลงนามการใช้แผนที่หวังใช้ประโยชน์ในการบรรเทาสาธารณภัย
การใช้ประโยชน์จากแผนที่ Agri Map ในการบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เกษตร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน และกองทัพบก ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม  ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. พัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พร้อมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่น Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเกษตรของไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา อันจะนำไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนที่ขอรับบริการไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายจนถือได้ว่าเป็นแผนที่ฐานหรือ Base map  ของประเทศ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา มาแล้วรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานของกองทัพบกโดยการประสานความร่วมมือจากกรมข่าวทหารบกขอรับการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศจากการพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปใช้งานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและสนับสนุนงานตามภารกิจอื่นๆของกองทัพบก โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือด้านการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ขึ้น เพื่อสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันตามกรอบแห่งความร่วมมือ รวมถึงข้อมูลและแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีการปรับปรุงและจัดทำเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ กองทัพบกจะส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ไม่มีชั้นความลับที่ได้จัดทำขึ้นให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในกิจการของกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในระยะเวลา 10 ปี ในการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม ประกอบด้วย

  1. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
  2. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000
  3. ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 25,000
  4. ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตรส่วน 1 : 4,000
  5. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000
  6. ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
  7. ข้อมูลและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
  8. ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรดิน
  9. แผนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
  10. ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แผนที่ LDD SOIL GUIDE
แผนที่ LDD SOIL GUIDE

ขณะที่ พลเอกสสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบก มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในหลายมิติ นอกจากภารกิจในการป้องกันประเทศ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เหล่านี้ ต้องการปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่และข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบภูมิสารสนเทศ ดังนั้น กองทัพบกจึงมีความประสงค์จะนำแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง และภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบกที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated