วช. จัดประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561” เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคาร วช. 1  และบริเวณโถงกิจกรรม 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขณะกำลังบรรยายผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประกวด
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขณะกำลังบรรยายผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประกวด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าการจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นกิจกรรมที่ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 142 ผลงาน ใน 8 สาขา ได้แก่

 • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 • สาขาสังคมวิทยา
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และ
 • สาขาการศึกษา

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นในทุกสาขาวิชาการ ทั้งหมด ๘ ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านแบ่งออกเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลระดับดีเด่น ๑ รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท
 • รางวัลระดับดีมาก ๑ รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท
 • รางวัลระดับดี ๑ รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๒ รางวัล ๆ ละ  100,000  บาท

ทั้งนี้ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จะเป็นอีกหนึ่งเวที ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถนำไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”

บรรยากาศภายในงานประกวดฯ
บรรยากาศภายในงานประกวดฯ
ผลงานผู้เข้าประกวดกว่า 142 ผลงานใน 8 สาขา
ผลงานผู้เข้าประกวดกว่า 142 ผลงานใน 8 สาขา

สำหรับผลงานเด่นๆ ประกอบด้วย …

 • การพัฒนาผงคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้าไทยให้เป็นวัสดุทางการแพทย์คล้ายดินสำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์
 • ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้
 • การพัฒนาเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟู
 • ทวารเทียมจากยางพารา
 • นาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ
 • เครื่องตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค
 • อุ่นรักจากรังนอน
 • กล่องเก็บถุงนมแม่แช่แข็ง
 • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช
 • ซีรั่มเมือกเห็ดนาโน
 • เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย
 • เครืองต้นแบบคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่
 • ถนนยางพาราดินซีเมนต์
 • โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเรียนตารางสอนในสถาบันการศึกษา
 • เครื่องปลูกมันสำปะหลังชุมชนและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสียบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
 • บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบทองกวาว
 • ชุดอุปกรณ์รับประทานข้าวเหนียว
 • นวัตกรรมเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก
 • Foodland ดินแดนมหัศจรรย์
 • อาหารเชื่อมโลก
 • วันหยุดสุดหรรษา
 • วัฒนธรรมรอบโลก
 • น้ำมันรำข้าวชนิดที่มีสารแกมม่าออไรชานอล 18,000 พีพีเอ็ม เพื่อเสริมศักยภาพการรักษามะเร็ง
 • พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ
 • นาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ
 • ฯลฯ
ตัวอย่างผลงานผู้เข้าประกวดงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
ตัวอย่างผลงานผู้เข้าประกวดงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

อนึ่งผลการประกวด จะใช้ระยะเวลาพิจารณา 2 เดือน ประกาศผลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ไบเทคบางนา

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated