พด. ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน”
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน”

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สำนักงาน กปร. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อเผยแพร่พระเกียรติและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ประชาชน ตลอดจนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมรูปทรงม้า โดยจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560 ซึ่งในเดือนกันยายน 2560 ได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในชื่อชุด “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน”

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดินร่วมกับสำนักงาน กปร. จนถึงสิ้นเดือนกันยายน โดยนิทรรศการที่จัดขึ้น ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร, นิทรรศการปราชญ์แห่งดิน การจำลองลักษณะดินในพื้นที่ต่างๆ หญ้าแฝกกับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ, แบบจำลองชั้นกำเนิดดิน, ชุดวิเคราะห์ดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดิน และกิจกรรมการทำหน้าตัดดินจำลอง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน” เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน” เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

“กรมพัฒนาที่ดินเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาท และได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานในด้านการจัดการทรัพยากรดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งวิถีปฏิบัติในการทรงงานมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมจนเป็นผลสำเร็จ และขยายผลออกไปสู่ประชาชนในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็ง เกิดการพึ่งพาตนเอง มีความพออยู่พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานในด้านการจัดการทรัพยากรด้านดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ นี้ ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

ขอเชิญประชาชนและจิตอาสา ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน” ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเปิดเข้าชมระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณภาพ : คม ชัด ลึก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated