เปิดแล้ววันนี้ “งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ในตึกสุดคลาสสิค ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก ย่านแห่งการสร้างสรรค์ ชมผลงานวิจัยพร้อมใช้ และขายได้กว่า 300 ผลงาน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560

ลงนามความร่วมมือ
ลงนามความร่วมมือการขยายผลองค์ความรู้จากผลการวิจัยและพัฒนาการนำไปสู่การใช้ประโยชน์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเทศไทย 4.0 โดยได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติเชิงพาณิชย์ และมิติต่าง ๆ และได้นำร่องจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างหรือนำผลจากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด และใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากข้างสังข์หยด
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากข้างสังข์หยด

และต่อมา วช.ได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่ม ผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้นำเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเป็นผลิตผลที่คัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 172 หน่วยงาน เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้เกิดกลไกและกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก
ตำรับนารักษาโรคสะเก็ดเงิน "วรรณฉวี"
ตำรับนารักษาโรคสะเก็ดเงิน “วรรณฉวี”

วช. จึงได้จัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพมหานคร โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พร้อมมอบตู้เห็ดอัตโนมัติเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแถลงข่าว “เอกชน…คิดใหญ่…วิจัยจริง…มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0”

บรรยากาศผู็เข้าร่วมโชว์ผลงานวิจัยจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
บรรยากาศผู็เข้าร่วมโชว์ผลงานวิจัยจากทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการผลงานวิจัยแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย การให้คำปรึกษาจาก SME BANK และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการให้บริการบันทึกภาพเพื่อจัดทำคอลเลคชั่นแสตมป์ส่วนตัว หรือ istamp ชุดพิเศษ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated