ก.เกษตรฯ ประชุมร่วมเกษตรกร หาแนวทางพัฒนาการเกษตร ปี 61
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุม เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ศพก. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนกลาง) นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนขวา) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม (คนซ้าย)
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนกลาง) นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนขวา) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม (คนซ้าย)

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง ศพก และแปลงใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงกันให้เป็นรูปธรรม โดยจะต้องวางแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งการวางสินค้าชนิดเดียวกัน และสินค้าต่างชนิดกัน จะมีแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป การบริหารจัดการ และการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม การประชุมของเกษตรกรจึงมีความคาดหวังที่จะให้เกษตรกรเครือข่ายระดับประเทศ วางเป้าในการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยง กันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรมาจากเสียงของเกษตรกรโดยตรง และมีกระทรวงเกษตรฯ เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้การปฏิรูปภาคการเกษตรเป็นอย่างยั่งยืน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วน
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเพื่อขับเคลื่อนหาแนวทางการพัฒนาจะต้องเริ่มจากเกษตรกรเอง การประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงจะกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ศพก. และ แปลงใหญ่ ในปี 2561 ซึ่งจะประกาศเป็นแนวทางการดำเนินการร่วมกัน เป็นลำดับถัดไป

ผู้เข้าร่วมประชุมหารือของทาง ศพก.
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือของทาง ศพก.
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือของทาง แปลงใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือของทาง แปลงใหญ่
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated