เปิดแล้ว! งาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย”

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย” ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน มีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เวทีกิจกรรมภายในงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย”
เวทีกิจกรรมภายในงาน“ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย”

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีโครงการพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพรายได้ของพสกนิกรทั้งประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน ขยายผลและสนับสนุนให้มีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 1-3 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น การจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับประเทศ มีความพิเศษและมีกิจกรรมที่หลากหลาย รัฐบาลคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่ประเทศไทย จะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป และคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมบูธหัตถศิลป์ของจังหวัดภาคใต้
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมบูธหัตถศิลป์ของจังหวัดภาคใต้

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ได้จัดเป็นประจำ อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดง จำหน่ายสินค้ามูลนิธิศิลปาชีพ และส่งเสริม ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพ ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล จากการบูรณาการ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  ชื่นชมฝีมือการทำของใช้ของผู้ออกบูธ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ชื่นชมฝีมือการทำของใช้ของผู้ออกบูธ

โดยปีนี้ เราแบ่งกิจกรรมการจัดงานออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจทรงงานแบบมีชีวิต 4 ภาค

2.กิจกรรมสำคัญและโดนเด่นของงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  • สืบสานตำนาน ผ้าไทย แสดงตำนานเส้นทางผ้าไหม เส้นทางผ้าฝ้าย
  • หัตถศิลป์ถิ่นไทย แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำแนกตามหมวดหมู่ ตามลักษณะงานที่ส่งเสริมในมูลนิธิศิลปาชีพ 8 หมวดงาน
  • ศิลปินโอทอปที่มีความโดดเด่น ขยายผลการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
  1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มูลนิธิศิลปาชีพ, ร้านจิตรลดา,มูลนิธิสายใจไทย
  2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ประกอบด้วย OTOP Classic ระดับ 3-5 ดาว, โอทอป กลุ่มที่มีศักยภาพส่งออกต่างประเทศ, โอทอปขึ้นเครื่องบิน, ศิลปินโอทอป, OTOP Best Seller และ OTOP Premium นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนตลาดผ้าพร้อมตัดเย็บและแปรรูป, OTOP 4.0 และ OTOP Online เป็นต้น
  3. โอทอปชวนชิม และถนนอาหาร (Street Food) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยภาพรวม
  4. Health & Spa เป็นการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ระดับ 3-5 ดาว พร้อมบริการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ
  5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอาหาร
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เยี่ยมชมการทอผ้าไหม

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ 12-20 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะสามารถสร้างยอดจำหน่ายตลอดการจัดงานทั้ง 9 วัน ไม่ต่ำกว่า 850 ล้านบาท โดยวันแรก (12 สิงหาคม 2560) มียอดจำหน่าย 84,510,319 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 47,213 คน ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าภาพรวมมากกว่า 2,5๐๐ บูท และจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ปนัดดา เรืองวุฒิ, แช่ม แช่มรัมย์, เปาวลี ฯลฯ แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย จากนางแบบมืออาชีพ, ประกวดร้องเพลงเยาวชนลูกทุ่ง OTOP, นาทีทอง และจัดโปรโมชั่นพิเศษ คือ เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาท จะมีสิทธิ์ชิงโชคลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง วันละ 5 เส้นทุกวัน 2 รอบ (14.00 และ 18.00 น.) และวันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์นิสสัน มาร์ช, โทรศัพท์ Samsung S8, ทองคำแท่งหนัก 1 บาท, โทรทัศน์ Samsung LED 40 นิ้ว และตู้เย็น Samsung จำนวนอย่างละ 1 รางวัล จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปของประเทศไทย พร้อมซื้อผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated