เดินหน้า “เกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” จัดอบรมสัมมนา ยกระดับเกษตรอินทรีย์
“ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ผลักดันให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์เป็นไปตาม เป้าหมายของรัฐบาล

โปสเตอร์งาน “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”
โปสเตอร์งาน “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางจันทิรา ยิ้มเรวัติ วิวัฒน์รัตน์  ร่วมเปิดงานสัมมนา เรื่องการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีษะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก”

นางชุติมา กล่าวว่า ภาคการเกษตร มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นสาขาการผลิตที่สร้างอาชีพให้กับประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ และมีบทบาทสำคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่งคงในด้านอาหาร พลังงานทดแทน เป็นวัตถุดิบภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารในลำดับต้นๆของโลกตลอดมา โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกถดถอย ประเทศคู่ค้ามีกำลังซื้อลดลง การส่งออกมีการแข่งขันมากขึ้นและมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ดั้งนั้นผู้เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร จะต้องมีการปรับตัว ปรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น จึงจัดให้มีมาตรการในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาศักยภาพ การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้านและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อขยายตลาดให้มากขึ้น”

ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

ด้าน ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงการธำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาคและระดับจังหวัดขึ้น

“ภายในปี 2546 จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ และเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย เนื่องจังหวัดเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ และการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้เหมาะสมต่อไป”

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับคุณชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับคุณชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระ แห่งชาติ จังหวัดจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแลพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  3,298,116  ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 25,708 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ทุเรียน หอมแดง กระเทียม และผลไม้ ทุเรียน เงาะ

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 700 ราย ประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ องค์กรสภาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป นักวิชาการเกษตร นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบของงานสัมมนาประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษและการเสวนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการระดมความคิดเห็น เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated