เด็กไทยเจ๋งจริง! วช.เปิดตัวผู้คว้ารางวัล “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ปี 60
วช. จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร เวลา 11.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรม บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสายอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดกลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 16 ผลงาน
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวน 35 ผลงาน
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จำนวน 14 ผลงาน
 4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา และสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 29 ผลงาน
 5. กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำนวน 9 ผลงาน รวมจานวนทั้งสิ้น 103 ผลงาน

ทั้งนี้จากการพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการมอบรางวัล ในปีนี้ วช.ได้อนุมัติรางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ซึ่ง

รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ผลงานที่ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มีดังนี้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสาปะหลัง แบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานน้ำมันบริโภคผสมจากน้ำมันปาล์มโอเลอินเเละน้ำมันงาขี้ม้อนที่มีอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 เหมาะสมต่อสุขภาพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดี ได้แก่ ผลงานน้ำมะม่วงซินไบโอติกจากมะม่วงแก้วขมิ้น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเครื่องปอกเปลือกกุ้ง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผลงานการผลิตโปรตีน TCTP จากกุ้งก้ามกราม (MrTCTP) สำหรับป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการตายของลูก กุ้งก้ามกรามจากการติดเชื้อ MrNV แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการผลิตแผ่นแปะผิวหนังโดยใช้อนุภาคนาโนนาส่งสารเรสเวอราทรอลและกรดไลโปอิกสำหรับสลายไขมัน ใต้ผิวหนัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานฝุ่นเงิน (Silver Dust): ผงอนุภาคซิลเวอร์นาโนคุณภาพสูงพร้อมใช้สำหรับผู้ป่วยสูงวัย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดี ได้แก่ ผลงานสายสวนปัสสาวะเคลือบสารป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมห้ามเลือดจากวัชพืชสาบเสือ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผลงานวัสดุทดสอบฮีโมโกลบินเอวันซีสาหรับกิจกรรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานโพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สโคป: ชุดอุปกรณ์เสริมโพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานการพัฒนาเครื่อพิมพ์สามมิติชนิดเลเซอร์หลอมเหลว สำหรับผงโดยใช้อุปกรณ์ให้ความร้อน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รางวัลระดับดี ได้แก่ ผลงานแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานการพัฒนาเครื่องตัดแผ่น Aluminum Composite ด้วยระบบ CNC แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผลงานสมาร์ทไทม์เมอร์ แห่งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเลนส์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานมนต์เสน่ห์แห่ง “เพอรานากัน” มรดกทางวัฒนธรรมสู่ผลงานเครื่องประดับ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลระดับดี ได้แก่ ผลงานบ้านฉุกเฉิน สะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ผลงานโคมไฟชีวิต แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลงานโครงการออกแบบชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ โดยใช้แนวความคิดของเล่นพื้นบ้านไทยสาหรับเด็กอายุ 5-8 ปี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานวัสดุคอมโพสิทผสมถ่านกัมมันต์เพื่อบาบัดน้าเสียในตู้ปลาสวยงาม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลระดับดี ได้แก่ ผลงานการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมรอบทิศทาง โดยการบังคับการไหลลงต่าง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเครื่องผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการหมุนวนผ่านคลื่นไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และผลงานหัวแก๊สแบบ ทู อิน วัน (แก๊สชีวมวล&แก๊สหุงต้ม) แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ส่วนรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มีดังนี้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสาปะหลังแบบเปรียบเทียบสีโดยใช้อนุภาคนาโนโลหะคู่ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานการผลิตโปรตีน TCTP จากกุ้งก้ามกราม (MrTCTP) สำหรับป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการตายของลูกกุ้งก้ามกรามจากการติดเชื้อ MrNV แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับดี ได้แก่ ผลงานน้ำมันบริโภคผสมจากน้ำมันปาล์มโอเลอินเเละน้ำมันงาขี้ม้อนที่มีอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 เหมาะสมต่อสุขภาพ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานชุดอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน I-Walk 0 แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเหยียดขาและซิตอัพ เพื่อสุขภาพ (v.3) แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระดับดี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเครื่องช่วยฟื้นฟูการเดินที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยใช้ล้อแม็คคานั่ม แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และผลงานสายสวนปัสสาวะเคลือบสารป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานโพลาร์สโคป ชุดอุปกรณ์เสริมโพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับดี ได้แก่ ผลงานเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติชนิดหลอมเหลวบางส่วนแบบผง
 4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานโครงการออกแบบชุดของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ โดยใช้แนวความคิดของเล่นพื้นบ้านไทยสาหรับเด็กอายุ 5-8 ปี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานปลานิล แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับดี ได้แก่ ผลงานโคมไฟชีวิต (LIFE) แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานเครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลระดับดีมาก ได้แก่ ผลงานเครื่องผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการหมุนวนผ่านคลื่นไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับดี ได้แก่ ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสดตามลำดับ ดังนี้ รางวัลระดับดีเด่น รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 15,000 บาท รางวัลระดับดี รางวัลละ 10,000 บาท และ รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดีเด่น รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 20,000 บาท และรางวัลระดับดี รางวัลละ 10,000 บาท

พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated