โชว์นวัตกรรมเกษตรระดับโลก! “งาน SIMA ASEAN 2017” ก.เกษตรฯ จัดใหญ่ 7-9 ก.ย. 60
งาน SIMA ASEAN Thailand 2017 แสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ อิมแพ็คฯ จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 แสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร ขนนวัตกรรมชั้นนำจากประเทศต่างๆมาให้เกษตรกรไทยและสร้างโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตร

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารโลกเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต และเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้บริโภค ผู้ผลิต สามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อภาคการผลิต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และส่งเสริมการลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้

ก.เกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน

นายธีรภัทร กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการตลอดสายการผลิตทางการเกษตร ได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ทางการเกษตรของไทย ตลอดทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมไปถึงองค์กรระดับสากลและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

โดยจะร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรและนักธุรกิจการเกษตร สามารถเลือกสรรเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรไทยและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมเกษตร 4.0

ด้าน นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดแสดงผลงานในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.ภาคจัดแสดงนิทรรศการ โดยจะจัดแสดงนิทรรศการครอบคลุมพื้นที่ 270 ตารางเมตร เป็นงานวิจัยที่โดดเด่นและใหม่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวบรวมผลงานของกรมวิชาการเกษตร เช่น เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ งานวิจัยพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง งานวิจัยมันฝรั่งพันธุ์ใหม่ งานวิจัยด้านสารชีวภัณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ และนวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานจะมีบู๊ท ให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตร และนักวิจัยประจำแต่ละเรื่อง ที่จะคอยตอบข้อสงสัยของผู้เข้าชมงานด้วย

  1. จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0” ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Amber 2-3 (Hall3) โดยจะมีหัวข้อบรรยาย เป็นงานวิจัยที่โดดเด่นและใหม่ของกรมวิชาการเกษตร อาทิ เครื่องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ,การใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูง, มันฝรั่งพันธุ์ใหม่ พืชอนาคตไกล นำพาอุตสาหกรรมแปรรูปไทยยั่งยืน, ชีวภัณฑ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ และการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว,นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการวิจัยสาระสำคัญในผลิตผลเกษตร

โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนระดับแนวหน้าของวงการเกษตรไทย และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 400 คน ส่วนในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการเสวนาของภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้แทนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) และผู้แทนเกษตรกร (Smart Farmer) กลุ่มพืชสวน และพืชไร่ เป็นต้น

เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมเกษตร 4.0
เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมเกษตร 4.0

 

กว่า 20 ประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้า

ด้าน นางสาวอัจจิมา ร้อยศรี ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อตอบรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นเกษตรสมัยใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน และการจัดงาน SIMA ปีนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการด้านการเกษตรครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย จาก 400 แบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศ จากกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมแสดงสินค้า บนพื้นที่กว่า 23,500 ตร.ม.ทั้งในและนอกอาคาร คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนี้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน จาก 50 ประเทศ

โดยไฮไลท์ในปีนี้ ได้แก่ แปลงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร ที่แรกที่เดียวในเมืองไทย ที่นำแบรนด์ชั้นนำทางการเกษตรมาสาธิตเครื่องจักรกลในสภาพการทำงานที่แท้จริง พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตร โดรนพาวิลเลียนและเวิร์กชอป เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของอุตสาหกรรม นิทรรศการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมความรู้ พัฒนาภาคเกษตรไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล มินิเกษตรแฟร์ โซนพิเศษบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี จัดแสดง และขายสินค้าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ และอื่น

“การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของอาเซียน จะส่งผลให้อัตราการเติบโตของ GDP ในภูมิภาคสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้เราได้อยู่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยศักยภาพของประชาคมอาเซียน สามารถรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันในเวทีโลก ดังนั้นงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 นับเป็นโอกาสที่ดีของภาคเกษตรกรรม สำหรับการเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ที่บุคคลในแวดวงการเกษตรจะได้เรียนรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากนานาประเทศ ซึ่งงาน “SIMA ASEAN Thailand 2017” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.sima-asean.com นางสาวอัจจิมา กล่าว.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated