จังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัด มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่การเป็น “เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” เพื่อเป็นการสนองตอบยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ของจังหวัดประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ดังนั้นทาง สํานักงานพาณิชย์จังหวัดจึงได้จัดทําการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร /เกษตรแปรรูปปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ขึ้นเพื่อให้นโยบายของจังหวัดบรรลุผลสําเร็จ

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปปลอดภัย
โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปปลอดภัย

“โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร /เกษตรแปรรูปปลอดภัยนี้ ได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างแพร่หลาย โดยใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ใช้ช่องทางสื่อทุกสื่อเท่าที่จะทําได้ อาทิ สื่อโทรทัศน์ มีการผลิตสารคดี 1 นาทีพากย์เสียงภาษาอังกฤษ บรรยายภาษไทย และภาษาจีน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างสากลและทั่วโลก จึงได้นําออกอากาศทางช่องทีวี 5 และ 177 ประเทศทั่วโลก (Globle Network) ช่วงเวลา 19.30 น.ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ และออกอากาศทางสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ www.YouTube.com นอกจากนี้ ยังมีสื่อกลางแจ้ง เป็นป้าย Cut out บริเวณสามแยกพุแค สื่อสิ่งพิมพ์ คือ โบว์ชัวร์ผลิต 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ และนิตยสารสวัสดี ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนบนเครื่องบินสายการบินไทยที่มีเส้นทางบิน เป้าหมาย 61 เส้นทางบิน 30 ประเทศทั่วโลก สื่อเหล่านี้มีเป้าหมายในการเผยแพร่คือกระจาย ไปทั่วโลก” พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว

การประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”
การประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”

นายสุพล กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากสื่อที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ยังมีสื่อสาธารณะที่โลกยุค Social ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอายุเท่าใดก็มักนิยมมีไว้กันเป็นประจํา คือ สติ๊กเกอร์ไลน์ในมือถือ ทางจังหวัดได้มีการสร้างตัวการ์ตูนในหลากรูปแบบเพื่อใช้เป็นสื่อนําสายตา กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ซึ่งตัวการ์ตูนที่สร้างขึ้นเหล่านี้มีเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กเล็กไปจนกระทั่งผู้ใหญ่ โดยมีลักษณะเป็นตัวแทนของพืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยที่เราบริโภคกันอยู่เป็นประจํา อาทิ หัวหอม พริกหวาน สตรอเบอร์รี่ แครรอท มะขาม โดยเฉพาะกะหล่ำปลีซึ่งเป็นพืชผักปลอดภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลิตได้เป็นจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยที่วางขายในตลาดอย่างไรก็ตาม แผนการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic) ภายในปี 2563 อีกด้วย

สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”
สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์”
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated