เดินหน้า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ทุ่มงบกว่า 2 พันล้าน สู่ชุมชนเกษตรกร
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังให้นโยบายเกี่ยวกับโครงการ 9101

ผลสำเร็จจากการดำเนินการตามนโยบายที่ผ่านมา ตอบโจทย์การขับเคลื่อนและการปฏิรูปภาคการเกษตร  รวมทั้งการวางแผนแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ทำงานร่วมกับกระทวงพาณิชย์มาโดยตลอด นอกจากนี้กลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง ในการดึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร คือ การใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เข้ามาช่วยผลักดันการทำงานขับเคลื่อนรับฟังความเห็นของเกษตรกรอย่างแท้จริง ณ วันนี้ ศพก. 882 ศูนย์ สามารถขยายเครือข่ายแตกเซลล์ไปได้มากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ เทียบกับปัจจุบันหมายความว่า เรามีเกษตรกรต้นแบบกว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรช่วงต่อไป กษ.อยู่ระหว่างการเสนอ ครม. อนุมัติ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบชุมชนเกษตรกร เสนอโครงการที่ประสงค์จะดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ซึ่งประเทศไทย มี 7,225 ตำบล แต่บางตำบลมีขนาดใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็นชุมชนทางการเกษตรอีกกว่า 9,101 ชุมชน ทั้งนี้ ศพก. 882 ศูนย์ จะมีเครือข่าย ศพก.อีก 8,219 ศูนย์

โดยโครงการฯ ที่แต่ละชุมชนเสนอ จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยกันเอง สำหรับโครงการ 9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) มาจาก 9 คือ รัชกาลที่ 9, 10 คือรัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี โดยการให้ชุมชนซึ่งรู้จักกันดี เป็นผู้คัดเลือกรับรอง สร้างรายได้ให้เกษตรกร เรียนรู้การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่

ข้าราชการระดับสูง ก.เกษตรฯ มากันพร้อม
ข้าราชการระดับสูง ก.เกษตรฯ มากันพร้อม

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่และ ประธานศพก. กว่า 882 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งหลังจาก ครม.อนุมัติ จะได้ขับเคลื่อนงานทันทีและชุมชนจะได้รับเงินไม่เกิน 15 ก.ค. 60 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเกษตรตามวงเงินที่เสนอขอ (ชุมชนละ 2.5 ล้าน รวมเป็นเงิน 22,725.5 ล้านบาท) และการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการ  9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายสำคัญที่จะเกิดขึ้นให้กับประธาน ศพก. ทั่วประเทศ 882 เกษตรอำเภอจากทั่วประเทศ และเป็นการสร้างความทั่วถึง และเป็นธรรมกับเกษตรกรทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังย้ำว่า การจัดทำโครงการโดยเกษตรกรเองในครั้งนี้ เน้นย้ำว่าจะต้องเกิดความโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการดำเนินงาน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated