เงิน 2.2 หมื่นล้านอยู่ในมือใคร?...ตามติดโครงการ 9101-เผยชุมชนเกษตรได้แล้วกว่า 83.46
กราฟรายงานความก้าวหน้า9101

สำหรับความคืบหน้าโครงการ 9101ฯ ขณะนี้สามารถจัดเวทีชุมชนได้ครบทั้ง 9,101 ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดตั้งไว้ ขณะนี้มีโครงการที่ชุมชนเสนอขอ จำนวน 24,253 โครงการ โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯระดับอำเภอ จำนวน 22,391 โครงการ วงเงินที่คณะกรรมการอำเภออนุมัติ จำนวน 18,988.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.46 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  โดยแบ่งเป็น ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช 21.86% ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 34.12% ด้านการจัดการศัตรูพืช 2.09%  ด้านฟาร์มชุมชน 3.79% ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 12.46 %  ด้านปศุสัตว์ 13.54%  ด้านประมง 11.10% ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 1.0% และด้านอื่นๆ 0.04% และขณะนี้ สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 (CBO) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1,613 โครงการ งบประมาณ 2,233.390 ล้านบาท

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ 9101ฯ แม้ว่าระยะเวลาการทำงานของโครงการจะสั้น แต่มั่นใจว่า ในทุกขั้นตอน เป็นไปอย่างรัดกุม และโปร่งใส โดยย้ำว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมในการดำเนินโครงการ 9101 มาเป็นลำดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและรวดเร็วในการดำเนินการ และขณะนี้ทุกพื้นที่ชุมชนมีการจัดเวทีชุมชน และเสนอความต้องการ ในทุกขั้นตอน มีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนพิจารณาผลและคอยกำกับอย่างใกล้ชิด สำนักงานเกษตรจังหวัดคอยกำกับการทำงานและตรวจสอบความถูกต้อง มีคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ที่มีนายอำเภอทำหน้าประธานในการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมทุกพื้นที่ ทั้งนี้หากงบประมาณได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน งบประมาณทุกบาทจะลงสู่ชุมชน ซึ่งมีการเปิดบัญชีโดยคณะกรรมการและได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการช่วยเหลือในการกำกับติดตามเพื่อให้ถึงมือเกษตรกรอย่างโปร่งใสและ เป็นธรรม ตามระเบียบราชการในทุกโครงการ

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงความคืบหน้ากับข้าราชการ โครงการ 9101
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงความคืบหน้ากับข้าราชการ 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานของชุมชนในครั้งนี้จะต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์ต่อชุมชน และมีความยั่งยืน เป็นโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า ทั้งนี้คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

  • จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเป็นสมาชิก ศพก. และเครือข่าย
  • เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ
  • เป็นเกษตรกร ที่แสดงความจำนงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ ชุมชนเห็นชอบ
  • เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ
กราฟจำนวนโครงการรายสสก.
กราฟรายงานความก้าวหน้า “โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ”

อนึ่ง….เดินหน้า “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ทุ่มงบกว่า 2 หมื่นล้าน สู่ชุมชนเกษตรกร  https://goo.gl/ThGKYL

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated