วช.ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย “เปิดโลกผลงานวิจัยฯ” สู่เชิงพาณิชย์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวเปิดงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี และ วช. ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการขยายผล และส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ โดยหาแนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ใน 3 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0 ” ซึ่งเป็นผลงานที่พร้อมจะใช้งานและขยายผลได้ จำนวน 107 ผลงาน ใน 3 กลุ่มเศรษฐกิจหลัก ได้แก่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง
  1. กลุ่มเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy) จำนวน 38 ผลงาน ใน 6 กลุ่ม ได้แก่ การเกษตร อาหาร ยางพารา การแพทย์ พลังงาน การบริการ
  2. กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จำนวน 38 ผลงาน ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ Smart Agriculture Smart City Smart Health/Age/Medicine Smart Military และ
  3. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จำนวน 31 ผลงาน ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะสื่อสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์การออกแบบ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน เวลา 09.00 น. โดยจะมีพิธีลงนามสัญญา/ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท/หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยจำนวน 12 ผลงาน อาทิ การลงนามซื้อขายหรือจัดจ้างจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา การลงนามขับเคลื่อนการวิจัยเข้าสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย การลงนามความร่วมมือในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ การลงนามความร่วมมือในการร่วมวิจัย ฯลฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

การจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการขยายผลและนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และเกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated