วช.-กปร. จัดอบรมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาต่อยอด
การนำองค์ความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนา ต่อยอดแก่เกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณครูประทุม สุริยาอุปนายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และ ดร.นพดล โค้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม กล่าวว่า วช. และสำนักงาน กปร. ได้มีความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในการร่วมนำส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นความต้องการที่มาจากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ความดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ย่อยที่ต้องการนำองค์ความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนา จำนวนมากกว่า ๓๐ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี อาทิเช่น เทคโนโลยีการปลูกมะนาวนอกฤดูในกระถาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ของทั้ง ๗ ศูนย์ศึกษาฯ ๑ โครงการฯ และ ๑ ศูนย์บริการฯ เป็นจำนวนมากได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา และสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีความยั่งยืน อันนับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลและบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รศ.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร และ นายครรชิต พุทธโกษา ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และติดตามประเมินผลโครงการ

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง วช. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน แก่สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๘๐ คน หัวข้อการอบรมประกอบด้วย หัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยครูประทุม สุริยา จากสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน จากนั้นเป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อดังกล่าว และการอบรมในเรื่อง “การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร” โดย นายโชคชัย  คงอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การฝึกอบรมภาคสนาม สาธิตขั้นตอนการทำ
การฝึกอบรมภาคสนาม สาธิตขั้นตอนการทำ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated