เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เวลา 11.30 น. ดร.พยุง ภัทรกุลชัย ที่ปรึกษาสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ประธานจัดงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายประเทือง เมืองวงษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี นายพรศักดิ์ ลาโภดม ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดนครปฐม คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี คุณอรอนงค์ ธนพันธ์ภูวเดช ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2560

สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยจึงร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในเขตภาคกลาง มอบให้ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2560
สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยจึงร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในเขตภาคกลาง มอบให้ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2560

นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว ได้กล่าวว่า “พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ที่สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยรับผิดชอบ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมาณ 300,000 ไร่ กระจายอยู่ใน18 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท  และ อุทัยธานี แยกเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประมาณ 120,000 ไร่ การเพาะเลี้ยงกุ้งระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด ประมาณ 100,000 ไร่ และการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ประมาณ 80,000 ไร่ มีเกษตรกรผู้ประกอบการมากกว่า 10,000 ราย นำรายได้จากการผลิต และจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำจืด เช่น กุ้งทะเล ปลากะพงขาว หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูม้า ปูทะเล กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลิด และปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปี แต่ละพื้นที่กำลังประสบปัญหาทั้งการเสื่อมโทรมของแหล่งเพาะเลี้ยง โรคระบาดสัตว์น้ำ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆจากภาครัฐ ทำให้การผลิตสัตว์น้ำขาดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ”

สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยจึงร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในเขตภาคกลาง มอบให้ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สร้างความมั่นคงการผลิตสัตว์น้ำภาคกลาง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:00-18:00 น. ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยแต่งตั้งให้ ดร.พยุง ภัทรกุลชัย ที่ปรึกษาสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้

 ดร.พยุง ภัทรกุลชัย
ดร.พยุง ภัทรกุลชัย ที่ปรึกษาสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

ดร.พยุง ภัทรกุลชัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้มี 3 ประการ คือ

  • เพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตภาคกลาง
  • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ภาคกลางให้ภาครัฐรับทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละแหล่งผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของบริษัทฯ ห้างร้านต่างๆที่สนับสนุนการจัดงานในการพบปะเกษตรกรที่เป็นลูกค้าและให้คำแนะนำวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีและถูกกฎระเบียบของทางราชการ เพื่อลดปัญหาสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำไทย

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ การจัดบูธแสดงนิทรรศการและสินค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำต่างๆ และมีการแจกของสมนาคุณจำนวนมากให้แก่เกษตรกรหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาทางวิชาการ

ชมรมเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในเขตภาคกลาง
ชมรมเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในเขตภาคกลาง

ด้าน นายประเทือง เมืองวงษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ได้กล่าวว่า ”ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ กรมประมงจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดนครปฐม ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนรอง ผู้สนับสนุนทั่วไป ผู้สนับสนุนลงโฆษณาในหนังสืองานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2560 คณะกรรมการจัดงาน สื่อมวลชน และสุดท้ายคณะกรรมการชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่าน ทางทีมงานเจ้าภาพยินดีต้อนรับ และขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งประเทศและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานวันกุ้งภาคกลางประจำปี 2560 ”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated