ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดแหล่งเรียนรู้ ทุเรียน “ภูเขาไฟ”

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ศพก) สวนนายเสริม หาญชนะ  กิจกรรม : การผลิตทุเรียน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมร่วมกับความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตทุเรียน เงาะ และพืชสวนอื่นๆ

ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟ
ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟ

สำหรับ ศพก.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนหมอนทอง ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 2,799 ไร่ เกษตรกร 295 ราย และมีเกษตรกรปลูกเงาะโรงเรียน อีก 55 รายในพื้นที่ปลูก 165 ไร่

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบป้ายประกาศนียบัตรผลผลิตคุณภาพให้กับเกษตรกร

สินค้าเกษตรเด่นคือทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ หรือ ทุเรียนภูเขาไฟ โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จาก ศพก.ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated