นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดกรีนมาร์เก็ต ริมบึงแก่นนคร และตลาดต้องชม (ตลาดต้นตาล)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดกรีนมาร์เก็ต ริมบึงแก่นนคร และตลาดต้องชม (ตลาดต้นตาล) ปี 2559 เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พร้อมผลักดัน และส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated