มกอช. เปิดตลาดออนไลน์…พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0
มกอช. เปิดเว็บไซด์ตลาดออนไลน์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ เรียกย่อๆ ว่า มกอช. สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล ดำเนินการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับหลักสากล การรับรองระบบงานผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำต้นแบบด้านมาตรฐานหรือโมเดล หลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน กำหนดท่าทีของประเทศและเจรจาด้านการมาตรฐาน และเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรการไม่ใช่ภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค พหุภาคี และองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่เข้าร่วมกับ มกอช.
ข้าวที่เข้าร่วมสินค้าเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 กับ มกอช.

นอกจากนี้ มกอช.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในด้านการเตือนภัยด้วยการจัดทำ “ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ ACFS Early Warning” ที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในเวทีสากล และกฎระเบียบใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป อาทิ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบให้เท่าทันต่อเหตุการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และยังได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตร หรือ QR Trace สำหรับผู้ประกอบการ SME และติดตามแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ QR Trace อีกทั้งได้จัดทำแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น mobile Application ได้แก่ Q Restaurant ให้บริการข้อมูลร้านอาหาร ซึ่งใช้วัตถุดิบปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน และ TAS2 GO ให้บริการข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมเข้าไปสู่การรับรู้ของภาคการเกษตร ถือเป็นการยกระดับการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เป็นการกระจายองค์ความรู้และวางรากแก้วในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อย่างบูรณาการด้วย

ยกระดับสินค้าออแกนิคสู่การค้าตลาดออนไลน์
ยกระดับสินค้าออแกนิคสู่การค้าตลาดออนไลน์

ทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดปี 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เน้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ โดยผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่สากล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและลดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรไทย นอกจากนี้ยังได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบ เกษตรปลอดภัย หรือ จีเอีพี (GAP) และระบบ เกษตรอินทรีย์ หรือ Organic ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย หลังจากที่ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานแล้ว เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการต่อยอดเพื่อให้ระบบการผลิตและการตลาดครบวงจร ด้วยการพัฒนาตลาดออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า  http://www. dgtfarm.com หรือดิจิทัลฟาร์มดอทคอม ซึ่งถือเป็นการตลาดออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ด้วยการจับคู่ (matching) ระหว่าง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค หรือผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยอัตโนมัติ เพื่อขยายช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้ามาตรฐานของเกษตรกร โดยคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน สินค้าที่มีเครื่องหมาย QR Code ที่สามารถตามสอบได้ว่าสินค้าผลิตมาจากแหล่งที่ใด ซึ่งมีทั้งสินค้าด้านการเกษตร พืช ผัก สัตว์ อาหารแปรรูปหรือที่ยังไม่แปรรูป ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ http://www. dgtfarm.com นี้

ยกระดับสินค้าเกษตรสู่การค้าตลาดออนไลน์
ยกระดับสินค้าเกษตรสู่การค้าตลาดออนไลน์

เกษตรกรสนใจ… เชิญทางนี้

สำหรับเกษตรกรที่สนใจนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในเว็บไซต์ได้ จะต้องผลิตสินค้าในระบบเกษตรปลอดภัย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนไว้หลายๆ โครงการ เช่น จากฟาร์มเกษตรแปลงใหญ่ ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หลังจากนั้นดำเนินการสมัครเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกซึ่งมีให้เลือกระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อย สามารถเข้าชมหรือซื้อ ขาย สินค้าที่ท่านต้องการได้ ข่าวดี เร็วๆ นี้ จะจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นไว้ใช้ในมือถือ ซึ่งจะเข้าใช้งานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเกษตรในอนาคต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ เรียกย่อๆ ว่า มกอช.
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ เรียกย่อๆ ว่า มกอช.

วันที่ 23 มิ.ย.2560 ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะมาร่วมให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานอื่นๆทั้ง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ห้างสรรพสินค้าแมคโคร ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บริษัท โดล ไทยแลนด์ ในงาน เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โทร.02-9405425-6,086-3401713,089-7835887

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated