พด. จัดสัมมนาวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 60
กรมพัฒนาที่ดินจะจัดสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก ปี 2560

จากการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Agency) ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (The World Day to Combat Desertification) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดินและภัยแล้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาจึงเชิญชวนประเทศภาคีสมาชิกจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ในประเทศของตน

นายสุรเดช เตียวตระกูล
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สำหรับปี 2560 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญา UNCCD ได้กำหนดหัวข้อการณรงค์ คือ “Our Land, Our Home, Our Future” เพื่อมุ่งเน้นถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดจากปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือหากชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินและตระหนักถึงความสำคัญต่อการผลิตอาหารการสร้างรายได้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารก็จะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน ละทิ้งพื้นที่ รวมทั้งหากรักษามาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบหรือสร้างการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะจัดสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกปี 2560 (World day to combat desertification) ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 4-6 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 250 คน

การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน
การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอ่านสารจากเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การบรรยายพิเศษ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

  • แนวทางการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหาร (โครงการทุ่งกุลาร้องไห้)
  • เศรษฐศาสตร์กับความเสื่อมโทรมของที่ดิน “Economic of Land Degradation”
  • เป้าหมายความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน (Land Degradation neutrality : LDN) และการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการป่าไม้จากองค์กรภาคประชาสังคม การนำเสนอการดำเนินงานและนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ดินดี น้ำอุดมป่าสมบูรณ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” นิทรรศการ Agri-Map และนิทรรศการความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนในการใช้ที่ดิน

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การจัดการที่ดิน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีส่วนสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศในชุมชน การสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐาน การละทิ้งพื้นที่ ตลอดจนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมอันเป็นการเชื่อมโยงความสำเร็จไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated