สภาเกษตรฯ สร้างทายาทเกษตรกร 99 โรงเรียนทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลานของเกษตรกร

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบให้ทุกสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดำเนินงานในโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลานของเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดการฟาร์มต้นแบบถ่ายทอดความรู้และสืบทอดอาชีพการเกษตรด้วยใจรักต่อไปในอนาคต และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรวม 99 โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยเปิดโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยกันสร้างเกษตรกรที่มีใจรักด้านการเกษตร มีการบรรจุองค์ความรู้ภาคเกษตรเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน และนำเกษตรกรต้นแบบมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และใจรักด้านการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือบิดา มารดาในการทำการเกษตรต่อไป โดยในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีจิตอาสาเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 15 ทุนด้วย

นักเรียนฝึกทำเกษตรตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร
นักเรียนฝึกทำเกษตรตามโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร

ด้านนายจำลอง นุ่มสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนวัดนาพรมฯเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1-ม.3 มีนักเรียนทั้งหมด 201 คน พื้นที่ทำเกษตร 2 ไร่กว่า เดิมมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2554 แต่ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรจึงได้ประสานไปทางสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ประจวบกับทางสภาฯมีโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร จึงประสานความร่วมมือกันนำเกษตรกรต้นแบบเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โรงเรียนต้องการ ปัจุบันโรงเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือ การเพาะเห็ดฟาง,เห็ดนางฟ้าภูฐาน  เลี้ยงกบ ทำนาดำ เลี้ยงปลาในนาข้าว ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สมุนไพรต่างๆ เลี้ยงปลาดุก ไก่ เป็ด หมูป่า ผลผลิตการเกษตรที่ได้นำไปทำอาหารกลางวันกับนำไปจำหน่าย ณ ตลาดน้ำนาพันสาม ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ด้านระบบการตลาดอีกด้วย

ยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรร่วมถ่ายรูปร่วมกัน
ยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรร่วมถ่ายรูปร่วมกัน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated