10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาพัฒนาสังคมชนบท
ตัวแทนรับมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการทำความดีและค้นหาผู้ทำความดี โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย จาก 7 สาขา โดย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ประจำปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัลคือ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม รับรางวัลนายมีชัย วีระไวทยะ ชุมชน ต.ท่าเสา เป็นชุมชนเล็กๆ ใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรที่คนในชุมชนส่วนหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาภาวะหนี้สินนอกระบบ จนนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการสร้างสมาชิกพอเพียง เปลี่ยนหนี้ชุมชน สู่หุ้นวิสาหกิจ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาทก่อกำเนิดจากการเป็นร้านค้าเล็กๆ ในชุมชน ด้วยแนวคิดส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ปลูกฝังแนวคิดความพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุข และส่งเสริมการออมทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ทั้งจากการทำการเกษตรและการผลิตสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชน เพิ่มรายได้ ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ขึ้นเมื่อปลายปี 2544 ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนและสนับสนุนให้สมาชิกหลุดพ้นจากภาวะหนี้สินนอกระบบ

นายมีชัย วีระไวทยะ ขึ้นรับมอบรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม
นายมีชัย วีระไวทยะ ขึ้นรับมอบรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม

วิสาหกิจชุมชนฯ ต.ท่าเสา มีสมาชิกเริ่มแรก 65 คน ที่ร่วมกันพัฒนาร้านค้าชุมชนให้ขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี จึงได้ขยายสู่การจัดตั้งฟาร์มเอาท์เล็ท (Farm Outlet) หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 วางจำหน่ายสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำพริก น้ำสมุนไพร และอาหารอื่นๆ เป็นต้น นับเป็นความสำเร็จที่ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า ขยายตลาดให้กับเกษตรกรและสมาชิกในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเมื่อ 5 ก.ย. 2559 เริ่มเปิดกิจการร้านค้าส่ง เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.เมือง (2 ตำบล) และเป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งร้านค้าชุมชนใน 20 ตำบล ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย
ความสำเร็จที่น่าชื่นชมตามเป้าหมายแรกเริ่มได้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ชุมชน จากหนี้สินนอกระบบ ได้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ที่เข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 600 คน เป็นหุ้นทั้งหมด 49,875 หุ้น รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ เกิดจากการวางรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการร้านค้าชุมชน และการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น เข้ามาศึกษาดูงานปีละกว่า 5,000 คน ที่จะได้ไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง รองประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า “ผมคิดว่าถ้าเราทำได้ ตามยุทธศาสตร์ของพวกเราแบบนี้ มันสามารถขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศได้ ปัญหาของชุมชนก็จะบรรเทาลงหรือหมดไปได้ในอนาคต”

ฟาร์มเอาท์เล็ท (Farm Outlet) หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน
ฟาร์มเอาท์เล็ท (Farm Outlet) หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน

ด้วยความพยายามจนเป็นแบบอย่างในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คว้ารางวัลมีชัย วีระไวทยะ ยกย่องให้เป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคมประจำปี 2559 สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในโครงการ “10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated