“๕๔ ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน”

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนาเนื่องในโอกาส ครบรอบ 54 ปี และจัดแสดงนิทรรศการ 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน”เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยดำเนินการผ่านนโยบายที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและหาชมจากที่อื่นๆ ได้ยาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน ที่เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเกษตร 4.0  เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหมอดินอาสา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมชมงานให้รับทราบเป็นทิศทางเดียวกัน

โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ การจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ (1) นิทรรศการแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ของ รมว.กษ. (2) นิทรรศการ Agri-Map Online (3) นิทรรศการ Zoning by Agri-Map (4) นิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (5) นิทรรศการเกษตรแปลงใหญ่ (6) นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน (7) นิทรรศการจัดหาที่ดินทำกิน (ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.) (8) นิทรรศการระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ (9) นิทรรศการแผนผลิตข้าวครบวงจร (การปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง) (10) นิทรรศการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) (11) นิทรรศการ Smart Office/Smart farmer (12) นิทรรศการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๐ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน Back Office” เพื่อสร้าง Smart Officer การฝึกอบรมประชาชนทั่วไป หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย พด. เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 801 ชั้น 8 รวมทั้งให้เกษตรกรได้ออกร้านจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้ามาร่วมชมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-579-8515

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated