เกษตรฯ เตรียมชง ครม. เสนองบประมาณ พัฒนาพื้นที่ ผ่าน ศพก. 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังมอบนโยบายโดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมอยู่ในพิธีครั้งนี้ด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ประธาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ดึงภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาภาคการเกษตร สู่ความยั่งยืน เตรียมพร้อมเกษตรกร เสนอ ครม.เห็นชอบโครงการ 9,101 (9-10-1) ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วางเป้า 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัด

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงในโอกาส มอบนโยบายให้กับประธาน ศพก. 9 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 200 คน การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 5” จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางเป้าใช้ ศพก. 882 ศูนย์ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยการนำนโยบายต่าง ๆ เข้าไปที่เกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้ สะท้อนปัญหาจากพื้นที่ และให้เกษตรกรเรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ โดยรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน ทำให้เกิดการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ศพก. และเครือข่ายเกษตรกร จะร่วมกับทุกหน่วยงานของรัฐ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ตามหลัก Zoning และศพก. จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านเกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ ศพก. ทั่วประเทศ ในการสร้างความเข็มแข็งและความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำภาคการเกษตรในชุมชนได้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. ทั่วประเทศ ทั้ง 882 คน โดยมีหลักสูตร “เทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร” และการเตรียมตัวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และ เกษตร 4.0 เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในการถ่ายทอด การจัดอบรมจะดำเนินการไปตามภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. จะต้องตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ประธานศพก. ผู้แทน ศพก. Smart Famer ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป.-

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated