เกษตรกรดีเด่นปี 60 เปิดใจ
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ให้วันพระราชพิธีพืชมงคลเป็น “วันเกษตรกร” เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการทำเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงมีการจัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงาน “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ตลอดมา โดยในปี 2560 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 1 ใน 16 เกษตรกรที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 1 ใน 16 เกษตรกรที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 1 ใน 16 เกษตรกรที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในสาขาอาชีพทำสวน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงาน “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติในชีวิตและครอบครัว ตนเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำด้วยใจจริงๆ เป้าหมายไม่ได้หวังอะไรมากนัก หวังแค่ได้ให้ความรู้กับเกษตรกรในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้เพราะได้เรียนทางด้านเกษตรมาโดยตรงจบการศึกษาจากรั้ววิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เผยแพร่ความรู้ที่มีจากการศึกษาและจากประสบการณ์ชีวิตจริงให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบและปฏิบัติตาม การได้ถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็นำแนวคิดนั้นไปประยุกต์ใช้แค่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดยอดของชีวิตแล้ว แต่เมื่อมีโอกาสได้รับรางวัลเพราะหน่วยงานราชการได้เข้ามาเห็นสิ่งที่ได้ทำก็ถือเป็นเรื่องสุดยอดครั้งสำคัญของชีวิต และด้วยที่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันชุมชน มีพื้นที่ทำสวน 250 กว่าไร่ หลักๆจะปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชสวนครัวที่คนในครอบครัวทาน เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ได้มีส่วนร่วมทั้งส่วนราชการและเอกชนที่เป้าหมายคือเกษตรกร คนใกล้ตัวทุกคนที่อยากมาเรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาเพื่อกลับไปทำสวนของตัวเองได้ จัดการองค์ความรู้ที่ตนมีเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกร 100% แนวคิดในวิถีเกษตรนั้นมองว่าการจะทำอาชีพทำสวนเกษตรให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีวิธีการมีการวางแผนให้ถูกต้อง สิ่งที่ต้องทำคือทุกอย่างต้องมีคุณภาพ สินค้า ผลิตผลที่ผลิตออกไปต้องทำให้มีคุณภาพที่สุดตามมาตรฐาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรา

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ กับผลผลิตปาล์ม
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ กับผลผลิตปาล์ม

จะทำตรงนี้ได้ต้องมีการจดบันทึกต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูล ได้แก่ ต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น เมื่อมีข้อมูลแล้วต้องวางแผนเป็นขั้นตอน ทำอย่างไร ปัญหามีอะไรบ้างจดบันทึกไว้ สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอีกเรื่องคือต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเอามาเป็นตัวช่วยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตในคราวเดียวกัน สิ่งที่ลืมไม่ได้ในอาชีพการทำสวนคืออย่าทำอย่างโดดเดี่ยว ต้องมีกลุ่มต้องมีส่วนร่วม มีความรู้อย่างไรต้องแบ่งปันเพื่อแลกเปลี่ยนเราทำได้เขาอาจทำไม่ได้เพราะอะไรจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา นั่นเป็นเป้าหมาย ส่วนในอนาคตมองว่าด้านการทำเกษตรนั้นถ้าทำจริงจังมีฐานข้อมูล ต้นทุน การผลิต ปัญหาไม่ได้มีมากมายนัก ประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกคนต้องบริโภค ด้านการเกษตรต้องทำให้มีคุณภาพ ปลอดภัยก็จะได้ราคาดีตามมา

เกษตรกรดีเด่นปี 60 เปิดใจ "จะทำสวนให้สำเร็จ ต้องจดบันทึก ทำฐานข้อมูล และต้องมีกลุ่ม"

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated