มติ “ประพัฒน์” นั่งเก้าอี้นายกฯ “สมาคมสถาบันชาวนาไทย”
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทน 8 สมาคมพร้อมที่ปรึกษา ได้แก่ สมาคมชาวนาข้าวไทย, สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย, สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย , สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, สมาคมชาวนาอีสาน, สมาคมเกษตรกรไทย จ.นครปฐม, สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย, ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดตั้งสถาบันชาวนาไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งในนาม “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับสมาคม, องค์กร และผู้แทนชาวนาไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดให้เป็นปึกแผ่น เป็นเอกภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานกับรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสนอปัญหา แนวทางและมาตรการในการพัฒนา แก้ปัญหาของชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา แก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนา และเพื่อเป็นองค์กลางในการสืบสานวัฒนธรรมข้าวและชาวนาไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ให้เป็นนิติบุคคลพร้อมเตรียมสรุปข้อบังคับเตรียมยกร่างสรุปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ต่อจากนั้นจึงทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการข้าว เพื่อให้รับทราบเรื่องสมาคมชาวนาไทยต่าง ๆ มีมติร่วมมือกันจัดตั้ง “สมาคมสถาบันชาวนาไทย”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสมาคมสถาบันชาวนาไทยมีมติให้ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทยเป็นคนแรกเพื่อดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯให้เป็นปึกแผ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated