จากภายใต้สภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศเขตร้อนยังคงมีปัญหาและอุปสรรค จากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการแย่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การสร้างความมั่นคงในอาชีพการผลิตสัตว์น้ำและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าในระดับสากล จำเป็นต้องใช้พันธุกรรมและเทคโนโลยีการจัดการผลิตที่เหมาะสม ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจในการทำงานเพื่อการแข่งขัน

ม.เกษตรร่วมมือมานิตย์ฟาร์มผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
ม.เกษตรร่วมมือมานิตย์ฟาร์มผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการในการผลิตสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่คณะประมงเท่านั้น ยังมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมในการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาตามหลักวิชาการผลิตสัตว์น้ำและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ทั้งในเรื่อง พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การเพาะเลี้ยงและจัดการฟาร์ม การดูแลและรักษาสุขภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพและอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำของประเทศไทย ดังนั้นความร่วมมือทาวิชาการกับทางบริษัทมานิตย์ฟาร์ม จำกัด เป็นเวลา 5 ปี ก็จะให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้า ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย ตลอดจนได้พัฒนาพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน การฝึกงานของนิสิตได้เรียนรู้จากฟาร์มโดยตรง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอน การฝึกอบรม การส่งเสริมให้บริการวิชาการ ทั้งจะประสานการดำเนินงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการ ส่วนทางบริษัท มานิตย์ฟาร์ม อาหารสัตว์ จำกัด จะให้การสนับสนุนสถานที่ สัตว์ทดลอง และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกหรือเครือข่ายด้วย

คุณอมร เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทมานิตย์ฟาร์ม อาหารสัตว์ จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนาว่า ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของนักวิจัยด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ต้องใช้ความรู้หลายสาขา เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ สภาพภูมิอากาศ โรคระบาดต่าง ๆ วัตถุดิบอาหารที่มีจำกัด แรงงาน ผลิตสัตว์น้ำที่มั่นคงและตอบสนองต่อลูกค้าในอนาคต ต้องมีการบูรณาการทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทางบริษัทมีความเชื่อใจว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคน สร้างนักวิจัยมากว่า 70 ปีเศษ  ดังนั้นเชื่อมั่นได้ว่าจากประสบการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated