พด.
กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “54 ปี พัฒนาที่ดิน พัฒนาชาติ ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้หัวข้อ “54 ปี พัฒนาที่ดิน พัฒนาชาติ ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ปี 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยดำเนินการผ่านนโยบายที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยและหาชมจากที่อื่นๆ ได้ยาก

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน การพัฒนาที่ดิน ที่เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเกษตร 4.0  เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหมอดินอาสา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมชมงานให้รับทราบเป็นทิศทางเดียวกัน

โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ การจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นิทรรศการแนวคิด “การยกกระดาษ A4”  นิทรรศการ Agri-Map Online นิทรรศการ Zoning by Agri-Map นิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นิทรรศการเกษตรแปลงใหญ่ นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน นิทรรศการจัดหาที่ดินทำกิน (ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.) นิทรรศการระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ นิทรรศการแผนผลิตข้าวครบวงจร (การปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง) นิทรรศการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) นิทรรศการ Smart Office/Smart farmer และนิทรรศการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน Back Office” เพื่อสร้าง Smart Officer การฝึกอบรมประชาชนทั่วไป หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย พด. เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 801 ชั้น 8 รวมทั้งให้เกษตรกรได้ออกร้านจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม ราคาถูกกว่าท้องตลาด

สำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated