“กรมหมอดิน” จัดประชุมวิชาการ “ดินเค็ม 11.5 ล้านไร่” ภาคอีสาน ครั้งที่ 5
การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เปิดเผยถึงการจัดงานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่าเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้วที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดประชุมดังกล่าวต่อเนื่องกันมา เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดินเค็มประมาณ 11.5 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ดินเค็ม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มหรือโครงการดินเค็มทุ่งเมืองเพียลุ่มน้ำชีส่วนที่ 3 และลุ่มน้ำย่อยขามเรียนครอบคลุมพื้นที่ 768,000 ไร่ ดังนั้น การจัดประชุมดังกล่าว จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การวิจัยด้านดินเค็มของนักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียจากองค์กรต่างๆ กำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนา พื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตและทำให้ทราบข้อมูลที่ทำการศึกษา วิจัยที่ผ่านมารวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น ผู้แทนภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ดินเค็มเป็นการแสดงศักยภาพของการพัฒนาในแนวใหม่ในการบูรณาการพัฒนา และการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างยั่งยืนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรหลักของพื้นที่ หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ”

 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ จัดงานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ จัดงานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 นี้ จัดระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่กำลังดำเนินการ และการนำเสนองานวิจัยที่เป็นประเด็นน่าสนใจ โดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 6 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 15 เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ 7 นิทรรศการ หน่วยงานภาคเอกชน 2 นิทรรศการ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว และพัฒนาผลผลิตพืชชนิดอื่นแบบบูรณาการสู่การแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 หัวข้อ ได้แก่

“กรมหมอดิน” จัดประชุมวิชาการ “ดินเค็ม 11.5 ล้านไร่” ภาคอีสาน ครั้งที่ 5
จัดงานการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
  1. โอกาสและอุปสรรคของพื้นที่มีปัญหาดินเค็มกับนโยบายการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ภายใต้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือ ประเทศไทย 4.0 /
  2. การศึกษาวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและของเกษตรกรในการจัดการพื้นที่ดินเค็มอย่างมีผลสัมฤทธิ์และยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
  3. ประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประชุมดังกล่าว จะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาดินเค็มได้อย่างยั่งยืนต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated