โครงการ “เกษตรหนึ่งใจฯ” เปิดรับ “เกษตรกรพี่เลี้ยง” ทั่วประเทศ
รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ มอบเสื้อหัวหน้าปราชญ์เกษตรคนแรกของโครงการเกษตรหนึ่งใจฯ ให้กับครูประทีป มายิ้ม

กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม สำนักพิมพ์นาคา พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนชุมชนและผู้สนใจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน โดยคณะทำงานมอบให้ ครูประทีป มายิ้ม หัวหน้าปราชญ์เกษตรหนึ่งใจ ประจำ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ เกษตรกร” เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกชุมชนและผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อเป็น “เกษตรกรพี่เลี้ยง” ของ “สถานีพี่เลี้ยง” โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง” ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ (8 ข้อ) ดังนี้
1) ทำกิจการ การเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย
1.1 พืช
1.2 สัตว์น้ำ/ประมง และ
1.3 สัตว์กลุ่มนอกเหนือสัตว์น้ำ
จะต้องมีครบทุกรายการ (1.1-1.3) โดยชนิดและจำนวนของทั้งสามรายการ ต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ระบุ และผลผลิตคือมูลสัตว์จากข้อ 1.3 จะต้องเพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่ที่ระบุนั้น หากในอนาคตที่ข้อมูลทั้ง 3 รายการเปลี่ยนแปลง อาทิ ไม่มีสัตว์ข้อ 1.3 จะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบทันที และจะถือว่าหมดสภาพการเข้าร่วมโครงการ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ
2) เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาเป็นสาธารณะ ยินดีถ่ายทอดการศึกษาเรียนรู้ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
3) มีจุดประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำประโยชน์แก่สังคม และจะไม่ใช้โครงการฯ หรือ มูลนิธิฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเองหรือกิจการของตนเอง ไม่ว่าทางสื่อใดและในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเด็ดขาด
4) ยินดีเปิดสถานที่ให้เรียนรู้ โดยไม่เรียกเก็บค่าเข้ามาเรียนรู้จากผู้เข้าเยี่ยมชม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ
5) ต้องรวบรวมผลผลิตส่วนเกินจากเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการ ในราคาที่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปบริหารจัดการตลาดต่อไปได้
6) ต้องมีพื้นที่สำหรับการเกษตรกรรมประมาณ 1 ไร่ ขึ้นไป และมีการใช้รายละเอียดจากข้อ 1 สำหรับบริหารจัดการภายในพื้นที่นั้นได้อย่างเพียงพอ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7) มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยง สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี
8) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่มีประวัติส่วนตัวเสื่อมเสีย และ ไม่มีประวัติในทางหลอกลวงหรือฉ้อโกงประชาชน

ครูประทีป มายิ้ม
“หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

โดยครูประทีป มายิ้ม ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าปราชญ์เกษตรคนแรกของโครงการเกษตรหนึ่งใจฯ ประจำ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ เกษตรกร”ฯ กล่าวว่า จะดำเนินการคัดเลือกชุมชนและเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จากพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์ 8 ข้อตามข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้เครือข่ายพี่เลี้ยงเกษตรหนึ่งใจ ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ และ สามารถช่วยกันขับเคลื่อนสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ให้มีรายได้และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
“ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หัวหน้าปราชญ์เกษตร หนึ่งใจ” ประจำกองงาน “หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยการเปิดศูนย์ต้นแบบ มอบเสื้อ มอบป้ายต่างๆ กับเกษตรกร “หนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง” อันเป็นเครือข่ายนำร่องของโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”
รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ กองงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ เกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มีโอกาสมาเที่ยวชม สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม จังหวัดชลบุรี เมื่อปีที่แล้วตามคำแนะนำของเกษตรกรเครือข่ายกองงานฯ ซึ่งต้องการวิทยากรอบรมเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง คณะทำงานฯ จึงได้เดินทางลงพื้นที่มาพบกับครูประทีป มายิ้ม ซึ่งในการมาเชิญครูประทีปเป็นวิทยากรเรื่องกุ้งก้ามแดงในครั้งนั้น ทำให้มีโอกาสได้รู้จักและซึมซับการทำงาน การดำรงตนของครูประทีปและสมาชิกครอบครัวมายิ้ม การมีจิตสาธารณะ ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความมุ่งมั่นต่อการสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครูประทีปและครอบครัวมายิ้ม ซึ่งกองงานฯ เล็งเห็นว่า หากมีบุคคลเช่นครูประทีปนี้มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นกองงานฯ จึงได้เรียนเชิญ ครูประทีป มายิ้ม เป็นหัวหน้าปราชญ์เกษตรหนึ่งใจ เพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานและการดำรงตน เป็นผู้กำกับดูแลภายใต้ระบบพี่เลี้ยง โดยมีศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม เป็นศูนย์ต้นแบบ
ทางด้านนายอภิชาติ ศรีสอาด กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์นาคา กล่าวว่า โครงการเกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทางอาชีพและสภาพสังคม เกิดการสร้างชุมชนและการสร้างคนแบบพี่สอนน้อง เครือข่ายศูนย์เกษตรหนึ่งใจ ที่สามารถน้อมนำการถ่ายทอดแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบ

โครงการ “เกษตรหนึ่งใจฯ” เปิดรับ “เกษตรกรพี่เลี้ยง” ทั่วประเทศ
ภาพซ้าย / คุณธนันท์ ทยานุกูล ผอ.นิตยสารเส้นทางทำมาหากิน และนิตยสารมวยตู้…ส่วนภาพขวา / คุณอภิชาติ ศรีสอาด บรรณาธิการนิตยสารไม่ลองไม่รู้ และเจ้าของสำนักพิมพ์นาคา มอบเงินสนับสนุน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ครูประทีป มายิ้ม หัวหน้าปราชญ์เกษตรหนึ่งใจ facebook Pratheep Mayim โทรศัพท์ 081 664 5561, 089 748 4944 อีเมล pratheep.mayim@gmail.com, thida4944@gmail.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 083 559 8448 (หมายเลขเจ้าหน้าที่กองงานฯ) อีเมล์ molku@ku.ac.th ไลน์ ไอดี microku หรือ ajmaew

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated