คณะวิทยาศาสตร์ มก. จับมือ KTIS พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย -น้ำตาลครบวงจร
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายประพันธ์ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ลงนามพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย -น้ำตาลครบวงจร

ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกอปรกับปัญหาความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการแย่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างครบวงจร จำเป็นต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ไปสู่ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากนักวิจัยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กลุ่ม KTIS โดยบริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด บริษัทผู้นำการผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิชาการสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลอย่างครบวงจร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายประพันธ์ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

คณะวิทยาศาสตร์ มก. และกลุ่ม KTIS ร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์ มก. และกลุ่ม KTIS ร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ มก. และกลุ่ม KTIS จะร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นรวมถึงร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการตลอดจนกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัดจะสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างในการดำเนินงานร่วมวิจัยและพัฒนารวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรในการดำเนินการวิจัยทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี
โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำโครงการและงานวิจัยกับกลุ่ม KTIS ผ่านคณะอุตสาหกรรม คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน อาทิ การปรับปรุงคุณภาพของอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพการปรับปรุงพันธ์อ้อยและการใช้ประโยชน์น้ำเสียการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานและชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับแมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีการจัดการปุ๋ยและในไร่อ้อยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการประเมินผลผลิตอ้อย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated