โชว์ “เกษตรอัจฉริยะ”...งานSIMA ASEAN Thailand 2017-ยึดพื้นที่เมืองทองธานี
ผู้สนับสนุนหลักในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ คอมเอ็กซ์โพเซียม ประเทศฝรั่งเศส เดินหน้าจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ เพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7–9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี พร้อมเสริมทัพเชิญ ม.เกษตรศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนงาน ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ระดับสากล

นายธนิตย์เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธนิตย์เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนิตย์เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย เกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็น สมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) 2.) เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานของเกษตร 3.) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 4.) ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และข้อสุดท้าย 5.) พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งหมด

กล่าวได้ว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการณ์ที่จะเป็นเกษตร 4.0 ได้ จะต้องมีการบูรณาการ ทำเกษตรที่เรียกว่า อัจฉริยะ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด ยกระดับมูลค่าสินค้าให้เป็นมาตรฐานในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถ้าทำอย่างนี้ได้จะสามารถเป็นเกษตรที่มีความมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของทางรัฐบาล ซึ่งงาน SIMA ASEAN Thailand ได้ตอบโจทย์ในการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน และเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยและอาเซียน มีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมที่สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรของอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม รวมถึงภาคการเกษตรด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของการจัดงาน SIMA ASEAN 2017 ในปีนี้คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร ด้วยการผลักดันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร รวมถึงยังมีการจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เชิงบูรณาการ และการขับเคลื่อนการเกษตรไทยอีกด้วย

SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในปีที่ผ่านมางาน SIMA ASEAN ได้ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจนได้รับรางวัลงานแสดงสินค้าที่มีการขยายพื้นที่การจัดงานสูงสุด จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในแคมเปญ ASEAN Rising Trade Show 2016 อีกทั้งการันตีคุณภาพงานด้วยมาตรฐานสากล “UFI Approved Event” จากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI) เป็นการรับรองศักยภาพทั้งด้านมาตรฐานการจัดงาน ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า และจำนวนผู้ชมงานของงาน และมั่นใจว่างานในปีนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรชั้นนำจะประสบความสำเร็จอย่างดีเช่นเดียวกัน

นางเซลีนจีสทัลเด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – อุตสาหกรรม AFCO คอมเอ็กซ์โพเซียม ประเทศฝรั่งเศส ผู้ร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand กล่าวว่า แบรนด์SIMA มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจการเกษตรระดับสากล มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการใช้นวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยสองปี ที่ผ่านมา การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน เห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นถึง 58% และยอดผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 5% และในปีนี้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงจะเหมาะสมกับพื้นที่การทำการเกษตรในอาเซียนอย่างแน่นอน การเข้าร่วมงานนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางการค้า และอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผศ.รัชดชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 สำหรับการจัดงานปีนี้มหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีบทบาทในการเตรียมแปลงสาธิตเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจหลัก 3 อย่างคือ ข้าว มันสำปะหลัง และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของงานทำให้ผู้แสดงสินค้าได้แสดงสมรรถภาพของเครื่องจักรกล ในอีกทางหนึ่งเกษตรกรหรือผู้เข้าชมงานจะได้เห็นการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชนิดจริงๆว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่การทำเกษตรของตัวเองอย่างไร รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจนมากที่สุด

อนึ่ง SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 7 –9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียนไว้อย่างครบครันรวมทั้งเป็นเวทีสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในการทำธุรกิจเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของ การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com

(ขอบคุณภาพจาก : สุปราณี ณ สงขลาวารสารเคหการเกษตร)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated