“เลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่าปั่นกระแส” สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง แถลงการณ์ด่วน!!!
นายประทีป มายิ้ม นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ได้ออกแถลงการณ์ เพราะเป็นห่วงเกษตรกรจะเข้าไปหลงกลพวกที่ไม่หวังดี

หมายเหตุ-เกษตรก้าวไกล : ท่ามกลางกระแสความนิยมในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำให้เกิดกลุ่มต่างๆมากมาย บางกลุ่มมีการเรียกเงินค่าสมาชิกที่สูง หรือทำในลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ก็ปั่นกระแสราคาสูงเกินความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง โดยนายประทีป มายิ้ม นายกสมาคม จึงได้ออกแถลงการณ์ เพราะเป็นห่วงเกษตรกรจะเข้าไปหลงกลพวกที่ไม่หวังดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แถลงการณ์ สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

แถลงการณ์สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง
เรื่อง ข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์กุ้งก้ามแดงภายใต้การสร้างกลุ่มธุรกิจ

สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม ในการสนับสนุนเชิงวิชาการ การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสำหรับการสนับสนุนเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่เกษตรกร และในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มผู้สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจำนวนมาก ได้ทำการรวมกลุ่มกันขึ้นในการช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงและเพื่อร่วมกันในทางการค้าในอันที่จะนำมาสู่การมีตลาดกุ้งก้ามแดงที่ยั่งยืน  แต่เนื่องจากกระแสการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในประเทศไทยในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างแรงและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลาอันสั้น จนทำให้เกิดข้อกังวลและข้อสังเกตถึงปัญหาที่อาจจะตามมาจากกระแสนิยมดังกล่าวนี้ ดังนั้น สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่บริการสังคมและไม่หวังผลกำไรใดๆเกี่ยวกับกุ้งก้ามแดง จึงขอออกแถลงการณ์และเสนอแนะไปยังกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ดังนี้

  1. สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ขอสนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอื่นๆ ในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนตามประกาศของกรมประมงหรือประกาศของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในอันที่จะนำมาสู่การสนับสนุนโดยภาครัฐต่อไป หรือ เพื่อให้เกษตรกรได้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยง อันเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานการส่งออกต่อไป
  2. สมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกในราคาที่สูงเพื่อนำมาใช้ในการทำธุรกิจแสวงหากำไรและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มอื่นที่ได้ทำการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกในราคาสูง อันเป็นราคาที่อาจสร้างความยากลำบากให้แก่เกษตรกรในการสมัครสมาชิกและอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดกับเงินดังกล่าว
  3. ขอเรียกร้องให้กลุ่มกุ้งก้ามแดงอื่นๆ เห็นใจเกษตรกรที่มีความสนใจในการรวมกลุ่ม โดยขอให้ท่านเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในราคาไม่แพงและเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางและมั่นคงให้แก่เกษตรกร
  4. ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงพิจารณาและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนตกลงทำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับธุรกิจกุ้งก้ามแดง โดยให้พิจารณาถึงรายละเอียดและเงื่อนไข รวมทั้งความคุ้มค่า และความเสี่ยง ในการเข้าร่วมกับกลุ่มใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง รวมทั้งกลไกราคาตลาดที่อาจถูกบิดเบือนหรือปั่นกระแสจากกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้จริงของการทำตามวัตถุประสงค์หรือคำประกาศ คำมั่นสัญญาของแต่ละกลุ่ม ว่าหากไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วเกษตรกรจะสามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ และเพียงใด

 

(ลงชื่อ) นายประทีป มายิ้ม

นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง

14 มีนาคม 2560

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated