“กรมฝนหลวง” เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนภารกิจบรรเทาภัยพิบัติภาคเหนือ
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติ  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า “กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ โดยการใช้ “ศาสตร์ของพระราชา” ในการทำฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในยามวิกฤต ให้ผ่านพ้นไปได้หลายครั้ง ดังนั้น การที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีอาคารสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า จากนี้ไปศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะมีสำนักงานถาวรที่จะช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนภาคเหนือ รองรับการขอรับบริการฝนหลวง พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครฝนหลวง และถือได้ว่าอาคารหลังนี้ยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ นักบิน นักวิทยาศาสตร์ ช่างเครื่องบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทำฝนหลวงทุกคนอีกด้วย”

นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ด้าน นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงการดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาค เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดสัมฤทธิ์ผล มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า เติมน้ำต้นทุนเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมถึงการดำเนินงานด้านการบินสนับสนุนภารกิจต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้สนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นที่ทำการประสานงานด้านนโยบาย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ เติมน้ำให้เขื่อนเก็บกักน้ำ ป้องกันและแก้ไขภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

ในการนี้ พิธีการเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated