Agri-Map Online เครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรเชิงรุก
แผนที่เกษตร Agri-Map Online

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบรับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยง พบว่า พื้นที่ในเขตชลประทานไม่มีความเสี่ยงแต่พื้นที่นอกเขตชลประทานมีความเสี่ยง 34 จังหวัด 105 อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกษตรกรสามารถนำ Agri-Map Online มาเป็นตัวช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Agri-Map Online เครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรเชิงรุก
ระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์

สำหรับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะมีการปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา (Adaptive Data) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้แนะนำแก่เกษตรกรในการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในแต่ละจังหวัด ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและความต้องการของตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี

นอกจากนี้ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) เช่นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนนำนาในรอบต่อไป พร้อมการปลูกพืช ตระกูลถั่วเพื่อสะสมอินทรียวัตถุไว้ในดิน ทำให้โครงสร้างของดินดีโปร่งร่วนซุย หลังจากนั้นจึงสามารถปลูกพืช เศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย Agri-Map Online จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น SMART OFFICER และ SMART FARMER ได้อย่างแน่นอน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated