สวก.โชว์ผลงานเด่น “นวัตกรรมเกษตร” สู่ไทยแลนด์ 4.0
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลงานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เน้นนำ “นวัตกรรม” จากผลงานวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

วันนี้ ( 8 มีนาคม 2560 ) ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0”  พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  MOU ของ 11 หน่วยงาน ในโครงการ “การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” และมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยทุน สวก.ที่มีผลงานดีเด่น รวม 20 รางวัล

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เปิดงาน  “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ ไทยแลนด์ 4.0”
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตรสู่ ไทยแลนด์ 4.0”

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อน คือ นวัตกรรม ที่มีเป้าหมายในการเติมเต็มการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

“รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความอย่างยิ่งในเรื่องการใช้นวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ A4 “ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคง  ซึ่งหนึ่งในห้าแนวทางการขับเคลื่อน A4  คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรฯ โดย สวก. ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ให้ภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีจากงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มากยิ่งขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

โดยภายในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ของ 11 หน่วยงานได้แก่ 1.กรมวิชาการเกษตร 2.กรมการข้าว 3.กรมประมง 4.กรมหม่อนไหม 5.กรมปศุสัตว์ 6.กรมชลประทาน 7.กรมพัฒนาที่ดิน 8.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 9.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 11.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม  รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ เป็นไปตามต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมทั้งยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.” จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล รวม 22 โครงการ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับในและต่างประเทศ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 8 โครงการ /เครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 5 โครงการ /ชุดตรวจสอบ จำนวน 6 โครงการ และอื่นๆ จำนวน 3 โครงการ

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปี สวก.สร้างผลงานวิจัยได้ตามเป้าหมายและมีผลสำเร็จของเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายจากงานวิจัยภาคการเกษตร เพื่อนำไปส่งเสริมและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ โดยปัจจุบันมีโครงการวิจัยที่มีผลสำเร็จและมีความพร้อมที่สามารถนำไปผลักดันส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่างๆ มากมาย อาทิ กลุ่มข้าว กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มเวชสำอาง กลุ่มชุดทดสอบอาหาร  กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มพืชสวน และกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล  นิทรรศการ  “ไทยแลนด์ 4.0” นิทรรศการ “ฐานข้อมูลงานวิจัย” นิทรรศการการเป็นองค์การ “Smart Service Smart Officer”  งานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว เช่น เครื่องฆ่ามอดข้าว และเครื่องล้างผัก รวมทั้งนิทรรศการงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ เช่น Stemcell ข้าว / บะหมี่ไร้กลูเต้น / กาแฟสูตรผสมน้ำตาลโตนด / ขนมหม้อแกงสูตรลดพลังงาน พร้อมรับประทานบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม / แครกเกอร์ทุเรียน / น้ำเต้าหู้ TOFUSUNG / บราวนี่แครกเกอร์ / ลองกานอยด์ ฯลฯ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทร 0-2579-7435 หรือ www.arda.or.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated