สานพลังรณรงค์ปีที่ 2 “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” กระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ ตั้งเป้า 300 ฟอง/คน/ปี
สานพลังรณรงค์คนไทย “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ปีที่ 2

กรุงเทพฯ (30 มีนาคม 2560) –คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง จับมือกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สานต่อโครงการการรณรงค์คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองเป็นปีที่ 2 เน้นส่งเสริมการสนับสนุนองค์ความรู้ประโยชน์ไข่ไก่ และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อให้คนทุกกลุ่มมั่นใจบริโภคไข่ไก่มากขึ้น ตั้งเป้าในปี 2561 คนไทยจะบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี เพื่อนำไปสู่สังคมคนไทยสุขภาพแข็งแรง

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง
นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัยแต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น ในปี 2559  คณะกรรมการฯ จึงร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง” ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้องและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี  โครงการฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไข่ไก่ ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคไข่ไก่ของผู้บริโภคทุกกลุ่มและทุกวัย

ไข่พระอาทิตย์เมนูสูตรพระราชทาน
ไข่พระอาทิตย์เมนูสูตรพระราชทาน

การดำเนินโครงการในปี 2559 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แบบ 3 ON (On Air–On Line–On Ground) ภายใต้แคมเปญ “กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย” ซึ่งประกอบด้วย การเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Believe me Daughter”, เปิดเพจเฟสบุ๊ค “ขอไข่”เผยแพร่กิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับไข่ไก่ ร่วมมือกับเพจอาหาร 8 เพจ จัดทำเมนูไข่ไก่, การจัดกิจกรรมในวันไข่โลก โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ, การสนับสนุนไข่ไก่ 500,000 ฟอง ให้กับกรมพลาธิการทหารบก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหาร และปรุง “ไข่พระอาทิตย์ของพ่อ” เมนูพระราชทานของ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” บริการให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง การแจกหนังสือ The Story of Eggs แก่โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงการผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ หน้าร้านค้า เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการบริโภคไข่ไก่มากขึ้น

“ผลการการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ สื่อการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 10 ล้านคน และจากการสำรวจโดยบริษัท YouGov พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าสามารถกินไข่ได้ทุกวัน, ผู้สูงอายุเชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่อสัปดาห์ และไข่ไม่มีผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย ส่งผลให้ปัจจุบันคนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี” นายเรวัติกล่าว

รณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภคไข่ไก่
รณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภคไข่ไก่

ด้านนายอรรณพ อัครนิธิยานนท์นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ในปี 2560 โครงการมีแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภคไข่ไก่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน “ไข่พระอาทิตย์สัญจร 4 ภาค”โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม, ประสานสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จัดสัมมนาให้ความรู้งานวิจัยไข่ ในกลุ่มแพทย์, รณรงค์ “รักใคร…ให้มอบกระเช้าไข่”ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ของไทย

การรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ ช่วยให้คนไทยเห็นความสำคัญของการรับประทานไข่ไก่ให้มากขึ้น เพราะไข่ไก่สามารถกินได้ทุกวัน กินได้ทุกวัย แต่ทั้งนี้ ก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง Demand และ Supply เพื่อให้อุตสาหกรรมไข่ไก่อยู่ได้อย่างยั่งยืน

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้กล่าวว่า การผลิตไข่ไก่ของไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ไข่ไก่คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค  ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ประมาณ 15,500 ล้านฟองต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 50,000 ล้านบาท  โครงการรณรงค์ฯ มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่ของไทย ผู้บริโภคหันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีความมั่นคง และส่งผลดีต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และนำไปสู่สังคมที่มีประชากรสุขภาพดีและแข็งแรง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated