กรมหมอดินร่วมขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่
กรมพัฒนาที่ดินร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงบำรุงดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ “5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดเป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปสู่สาธารณชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การเกษตร มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน สร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับแนวทางการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2560 จะเริ่มต้นจากเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีความพร้อมมาก จำนวน 21,000 ราย โดยเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้แล้ว แบ่งการดำเนินงานเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) จัดการพบปะ 5 ประสานในพื้นที่ ทั้งในระดับตำบล /อำเภอ และระดับอำเภอ/จังหวัด (2) ปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกร (3) จัดทำแผนการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต (4) เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง และ (5) การรายงานผลความก้าวหน้าพร้อมทั้งเตรียมการดำเนินการในระยะต่อไป

การใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
การใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา ติดตามต่อเนื่อง ดำเนินการสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากสารเร่ง พด.1 ให้เกษตรกรสามารถผลิตเองและใช้เองในพื้นที่การเกษตร การทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การทำสารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากพด.7 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิต ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล รวมถึงการฝึกอบรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ การส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว โดยวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน และให้เกิดความสมดุลของธาตุอาหารต่างๆ ในดิน ร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลาย เน้นกิจกรรมที่เกิดการเกื้อกูลกันตามศักยภาพฐานะ ตลอดทั้งวางแผนการตลาด ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ประเมินผลความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมในเกษตรกรแต่ละราย ตลอดทั้งประเมินความยั่งยืน เพื่อปรับแนวปฏิบัติให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ในระยะยาวต่อไป โดยมุ่งมั่นที่จะบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated