สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่...กรมหมอดินเน้นปรับปรุงดิน-ลดต้นทุนการผลิต
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ให้แก่คนไทยทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้น วิจัย และทดลองการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาการทำเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการทำการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอทั่วประเทศ จำนวน 70,000 ราย โดยให้นำหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคม เน้นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดการเพาะปลูกพืช และการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมในส่วนความรับผิดชอบของกรมฯ จำนวน 6,292 ราย โดยพร้อมให้การสนับสนุนในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาโครงสร้างของดิน ด้านการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และต้องการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ชนิดต่างๆ ให้เกษตรกรเพื่อใช้ลดต้นทุนในการผลิตและช่วยเพิ่มผลผลิต โดยเกษตรกรต้องมีความตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความซื่อสัตย์ มีความขยัน มีความอดทน ดังนี้

  1. 1. สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เพื่อทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีต้นทุนต่ำ และเกษตรกรสามารถผลิตเองและใช้เองในพื้นที่การเกษตร เพื่อใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
  2. 2. สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช และ พด.7 สำหรับทำสารขับไล่แมลงศัตรูพืช พร้อมอุปกรณ์ในการผลิต ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล และให้การฝึกอบรมวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งสารเร่งแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการใช้แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์
  3. 3. ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว โดยการจัดหาวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำไปหว่านในพื้นที่เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน และให้เกิดความสมดุลของธาตุอาหารต่างๆ ในดินเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมหมอดิน

“ขอให้ความเชื่อมั่นว่า ในพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากขึ้น สามารถปลูกพืชที่มีความหลากหลาย ได้คุณภาพที่ดี จำหน่ายได้ราคาดี มีรายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated