“รอบรู้เกษตรอินทรีย์” กรมหมอดินเปิดอบรมหวังผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ต้องมีมาตรฐาน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้  ปี พ.ศ. 2560 เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค (From Farm To Table)  เพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก  เป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่  ซึ่งเน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ “การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (organic) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดนโยบายหลักให้ตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน มีแผนงานงบประมาณในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการใช้กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม และเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคและพี่น้องเกษตรกร  ซึ่งจะมีรูปแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยพลังขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบการ มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลาดมีความต้องการอาหารอินทรีย์ 2)ด้านผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ที่มีจิตวิญญาน เห็นคุณค่าของระบบเกษตรนิเวศน์ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทำให้ลดต้นทุน ก่อเกิดรายได้ที่มั่นคง คุณภาพชีวิตดีขึ้นดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 3)จากการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

เกษตรอินทรีย์ ไม่จำกัดเฉพาะที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (FAO และIFOAM policy) ยังมีเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายของระบบการผลิตและการตลาด ตราบใดที่ผู้ผลิตทำตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถจัดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง จากระบบหน่วยตรวจรับรองบุคคลที่ 3 (Third-party certification system,CB)  หรือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems ,PGS) สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย  2) เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน (non certified organic) ที่ไม่จำเป็นต้องขอการรับรอง เนื่องจากผลิตเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนเหลือจึงขายให้กับเพื่อนบ้านใกล้กัน หรือขายตลาดนัดชุมชน หรือส่งตรงให้กับผู้บริโภค ด้วยระบบที่เชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตที่รู้จักกันกับผู้บริโภค แต่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับตลาดส่งออกอยู่บ้าง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้มีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์  การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS  การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน  กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” ขึ้น จำนวน 6 รุ่นด้วยกัน โดยแต่ละรุ่นจำกัดเพียง 50 รายเท่านั้น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่  รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่ 17-18  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ต. น้ำแพร่ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนรุ่นที่ 4-6 อยู่ระหว่างการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม  หากกำหนดวันเวลาและสถานที่อบรมได้แล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป  ทั้งนี้ ผู้จัดคาดหวังว่าการอบรมหลักสูตรนี้  จะทำให้ผู้บริโภคได้มีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ และให้การสนับสนุนในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มาบริโภค แม้จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าสินค้าทั่วไป แต่ก็คุ้มค่ากับการได้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัคร ได้ที่ Facebook TOAF PGS Organic สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย โทร./โทรสาร 02-579-4194  หรือสายด่วน กรมพัฒนาที่ดิน 1760 ต่อ 1340 Email : osbldd@gmail.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated