กรมการข้าว จับมือกรมส่งเสริมฯ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว
กรมการข้าว กับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เวลาที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว ระหว่างนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  และนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว สืบเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร ความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป ความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

สองอธิบดีกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
สองอธิบดีกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าประสงค์สำคัญสืบเนื่องจากทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่นั้นหากสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเกิดผลดีต่อองค์รวมภาคการเกษตรของประเทศ เช่น การบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร  และข้อมูลทะเบียนในฐานข้อมูลของกรมการข้าว นอกจากนี้ยังจะเกิดการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และทำให้ข้อมูลที่ได้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน และที่สำคัญเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ

ทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงกันในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งสองแหล่ง ตกลงอนุญาตให้แต่ละฝ่ายใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ตามความจำเป็น นอกจากนี้ในเรื่องการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และข้อมูลของหน่วยงาน แต่ละฝ่ายกำหนดให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงปฏิบัติงานเท่านั้น และที่สำคัญการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งสองหน่วยงานจะต้องไม่นำข้อมูลไปใช้ในลักษณะที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล หากฝ่าฝืนหรือเกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออาญา ฝ่ายที่นำข้อมูลไปใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย

บรรยากาศแห่งความร่วมมือ
บรรยากาศแห่งความร่วมมือ

รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน มีดังนี้ ข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่ปี 2557) ประกอบด้วย ข้อมูลครัวเรือน  สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร การถือครองที่ดิน และการประกอบกิจกรรมการเกษตร ขณะที่ข้อมูลของกรมการข้าว ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติการระบาดของศัตรูข้าว และโรคไหม้ ระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ (GAP) ระบบการพยากรณ์การเคลื่อนย้ายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated