แก้ภัยแล้ง 100%...กรมฝนหลวงฯยุค 4.0 มุ่งมั่นเป็นผู้นำในอีก 20 ปี
แผนงานกรมฝนหลวงฯ 20 ปี วางไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นผู้นำดัดแปรสภาพอากาศและแก้ปัญหาภัยแล้งให้ได้ 100%

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แถลงนโยบายการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 2560 โดยเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือไทยแลนด์ 4.0 ในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่จะมีการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างแนวทางพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น ฝนหลวง 4.0

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง คู่กับนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดี...
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง คู่กับนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ รองอธิบดี…ขณะเปิดเเผยแผนงาน 20 ปี
มุ่งมั่นว่าจะต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
มุ่งมั่นว่าจะต้องไปให้ถึงเป้าหมาย

สำหรับการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ไปสู่ฝนหลวง 4.0 ได้มี การวิเคราะห์ถึงนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยนำมาสานต่อเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์องค์กรไว้ว่า “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชา ภายในปี 2579” โดยน้อมนำแนวทางจากตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายได้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในครั้งนี้ นั่นคือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศในระดับนานาชาติ และแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ 100 % ซึ่งมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์   การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการบิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

จะบินไปถึงเป้าหมายหรือไม่ อยู่ที่บุคลากรต้องเป็นทีมเดียวกัน
จะบินไปถึงเป้าหมายหรือไม่ อยู่ที่บุคลากรต้องเป็นทีมเดียวกัน
ทีมฝนหลวงเข้าฟังแผนงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
ทีมฝนหลวงเข้าฟังแผนงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

นายสุรสีห์ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนทั้ง 3 ยุทธศาสตร์แรก ในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นฝนหลวง 4.0 ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาองค์กร 4 ด้าน ให้เป็น 4 Smart ได้แก่

  • Smart Rainmaking service  คือ การทำฝนให้ถูกที่ ถูกเวลา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ
  • Smart office คือ หน่วยงาน สำนักงาน สามารถรองรับเทคโนโลยี ความทันสมัย ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้ ซึ่งจะต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานในสิ่งที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงระบบ การติดตั้งเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความพร้อมด้วยเช่นกัน
  • Smart officer คือ บุคลากรจะต้องมีความพร้อม ความรู้ ความชำนาญ และมีการทำงานเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาบุคลากร การวางโครงสร้าง เพื่อให้พร้อมรองรับการเป็นฝนหลวง 4.0
  • Smart management คือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิจัย งานวิทยาศาสตร์ โดยจัดตั้ง War room เพื่อการบริหารจัดการที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และสามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated