หนุนเดินตามพ่อ...เทสโก้ฯรับซื้อสับปะรดเกษตรกรราชบุรี- ทั้งปีกว่า 1แสนกิโล
นายจันทร์ เรืองเรรา (คนขวา) กับเพื่อนเกษตร ภูมิใจที่สับปะรดของกลุ่มได้มาขายที่ห้างเทสโก้ฯ

เทสโก้ โลตัส สานต่อโครงการประชารัฐ เซ็นสัญญากับกลุ่มเกษตรกรสับปะรดแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี รับซื้อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จำนวนกว่า 110,000 กิโลกรัม เพื่อขายตลอดทั้งปี สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9 อย่างต่อเนื่อง

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า หลังจากโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ลงพื้นที่ภาคสนามส่งเสริมเกษตรกร เอสเอ็มอี ให้ก้าวสู่การเป็นคู่ค้ากับเทสโก้ โลตัส ด้วยมาตรฐานการปลูก ผลิต และค้าขายในระดับสากล เทสโก้ โลตัส ได้ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวสู่โครงการความร่วมมือในครั้งนี้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี บนหลักการสร้างพันธมิตรและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

“โครงการรับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ จ.ราชบุรี เป็นหนึ่งใน 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจในการบริหารจัดการ และทำให้ห่วงโซ่การผลิตเกิดความสมบูรณ์ โดยเทสโก้ โลตัส ทำหน้าที่นำสินค้าจากเกษตรกรกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในเบื้องต้น เทสโก้ โลตัส ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อรับซื้อสับปะรดปัตตาเวียจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ตลอดทั้งปี2560 จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยจะนำมาซึ่งความมั่นคงในรายได้ให้กับกลุ่มเกษตร ส่วนลูกค้าเองก็จะได้รับประทานผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย มีประโยชน์ ปลอดจากยาฆ่าแมลง และมีราคาถูกอีกด้วย”

พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เทสโก้ โลตัส รับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ อ.บ้านคา จ. ราชบุรี
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คนกลาง) เป็นประธานพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจรับซื้อสับปะรดแปลงใหญ่ อ.บ้านคา จ. ราชบุรี
ตัวแทนเกษตรกร กับผู้บริหารเทสโก้ฯ
ตัวแทนเกษตรกร กับผู้บริหารเทสโก้ฯ

ด้าน นายจันทร์  เรืองเรรา รองประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ ต.หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ.ราชบุรี กล่าวว่า “เดิมเกษตรกรในพื้นที่แถบนี้จะต่างคนต่างปลูกสับปะรด เน้นส่งเข้าโรงงาน ทำให้เกิดปัญหาล้นตลาด ราคาตก เกิดปัญหายืดเยื้อยาวนาน จึงมีการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น โดยเอาคน พื้นที่ สินค้าเป็นตัวกำหนด เข้าสู่กระบวนการมาตรฐาน GAP ได้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พอถึงรัฐบาลนี้ก็เลยเข้ากรอบนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ที่ลดต้นทุนเกษตรกร เพิ่มผลผลิต เอาการตลาดมานำการผลิต”

“ปัจจุบันมีเกษตรกรในตำบลหนองพันจันทร์เข้ารวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จำนวน 82 ราย พื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 1,014 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ซึ่งพวกเราต่างก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชุมชน รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องการรวมกลุ่มสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ เป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างคน สร้างรายได้ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน วันนี้ ความแข็งแกร่งของกลุ่มเรา ก็มากขึ้นอีกขั้น เพราะมีผู้รับซื้อรายใหญ่อย่างห้างค้าปลีก ซึ่งเทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกเจ้าแรกที่เข้ามารับซื้อสับปะรดจากเรา”

สับปะรดปัตตาเวีย เป็นสับปะรดพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในแถบภาคตะวันตกของประเทศ  โดยเฉพาะในแถบอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ชื่อว่า มีสภาพความเป็นกรด ด่างสูง  การปลูกพืชทั่วไปไม่สามารถทำได้ แต่สามารถปลูกสับปะรดพันธุ์นี้ได้และมีรสชาติพิเศษเฉพาะ  สับปะรดปัตตาเวียนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ในโครงการชั่งหัวมัน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และเป็นพืชต้นแบบแห่งการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

นายจันทร์ กล่าวอีกว่า “เราได้ทำหน้าที่ที่พระองค์ท่านให้แนวพระราชดำริไว้และเกิดการพัฒนาขึ้นหลายด้าน ทั้งการมีสหกรณ์เพิ่ม นำเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตร  ได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง หลักการพัฒนา ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น มุ่งสู่การเสริมสร้างอาชีพมั่นคงยั่งยืน”

ปัจจุบันกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ อ. บ้านคา ได้กลายเป็นศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าภาคเกษตร  ซึ่งพัฒนามาจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สับปะรดปัตตาเวียของเกษตรกรจ.ราชบุรี มีจำหน่ายแล้วค่ะ
สับปะรดปัตตาเวียของเกษตรกรจ.ราชบุรี มีจำหน่ายแล้วค่ะ

ด้านนางสาวสลิลลา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้เห็นถึงการบูรณาการในรูปแบบประชารัฐที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีกับทุกฝ่าย เกษตรกรเองก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูก บริหารจัดการ บริหารต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถด้านคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรมากขึ้น เทสโก้ โลตัส ก็มีสินค้าสด ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยขายให้กับลูกค้า.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated