กรมวิชาการเกษตร ชี้แจงและแถลงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมภาคใต้
กรมวิชาการเกษตร ชี้แจงและแถลงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยความห่วงใยถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้รับรายงานพบว่ามีพืชของเกษตรกรได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 200,288 ไร่ จำแนกเป็น ข้าว 70,370 ไร่ พืชไร่พืชผัก เช่นข้าวโพด ถั่วลิสง ผักต่างๆ 14,568 ไร่ ไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มังคุด 115,350 ไร่ โดยจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาจะได้รับความเสียหายมากที่สุด

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกร คือในระยะเร่งด่วน เป็นการระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั่วประเทศสู่พี่น้องชาวใต้ มอบชุดยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่น้ำท่วมรอบแรกช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในระยะปานกลาง ได้ออกไปให้คำแนะนำการดูแลพืช การวิเคราะห์ร่วมกับเกษตรกรในการฟื้นฟูพืชที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการสนับสนุนพันธุ์พืชอายุสั้นบางส่วนเพื่อปลูกเป็นรายได้หลังน้ำลด  ในระยะยาวจะได้มีการศึกษาการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยง เช่นการปลูกพืชผสมสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นต้น

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่กรมวิชาการตั้งขึ้น
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

สำหรับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือของกรม ซึ่งได้จัดให้มีกำลังพลเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ประมาณ 100 นาย ที่มาจากสำนักงานเขต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแต่ละจังหวัด นอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาจากส่วนกลางมาเสริมเพิ่มเติมถ้ากำลังพลในพื้นที่ไม่เพียงพอ ภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือฟื้นฟูการผลิตพืชพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรของแต่ละจังหวัดทำการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการช่วยให้คำแนะนำการดูแลพืช ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และร่วมกับชุมชนในการให้ความรู้และวางแผนการฟื้นฟูพืช ซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะลงพื้นที่เกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ พัทลุงสงขลา จะระดมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 50 รายต่อจังหวัด

ด้วยความห่วงใยจากใจ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนกรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าออกไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ในการดูและผลิตพืชที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในเบื้องต้นสำหรับไม้ยืนต้นอย่าเพิ่งเข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นควรรอให้ดินแห้งก่อน จึงทำการตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย ฟื้นฟู หมั่นสังเกตอาการของโรค แมลง และทำการกำจัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการได้ทั่วถึง ขอให้โทรศัพท์มาแจ้งได้ที่เบอร์ 074 445 906 หรือติดต่อ สวพ.8 สงขลา หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัดที่ใกล้บ้าน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated