โมลเดลใหม่ “เลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์ในโรงเรียน” ยกระดับโรงเรียนพึ่งตนเอง
เด็กนักเรียนกำลังเก็บไข่ไก่ ภารกิจประจำวันในโรงเรียน ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพในชีวิตจริงได้

ซีพีเอฟ สนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” แก่โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบพึ่งพาตนเองเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรก จัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนและสวัสดิการของครู พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพให้กับเยาวชน และแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชน

พิธีมอบโครงการ
พิธีมอบโครงการ…

นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิเจริญ         โภคภัณฑ์ สนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” แก่โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เป็นโมเดลนำร่องโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แห่งแรก ที่บริษัทฯบูรณาการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แก่ครูและนักเรียน ช่วยยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา ด้านโภชนาการที่ดีของเยาวชน ขณะที่โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต นำไปจัดตั้งเป็นกองทุนของโรงเรียนเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป

ซีพีเอฟได้ต่อยอดรูปแบบของ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่สนับสนุนโรงเรียนในชนบทพื้นที่ห่างไกลได้มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้นักเรียน ขยายสู่ การสนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” ในรูปแบบฟาร์มเลี้ยงไก่ที่มีการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้โรงเรียนมีงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการศึกษาตามความต้องการ และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเหมาะสม

“ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน ซีพีเอฟจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่ที่สนับสนุนให้โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาเป็นต้นแบบของการสร้างความยั่งยืนของ “อาหารมั่นคง” และ “สังคมพึ่งตน” นายสมภพกล่าว

บริษัทฯ สนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด และติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยงอัตโนมัติได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กรงตับและอุปกรณ์ให้น้ำ แม่พันธุ์ไก่ไข่ที่สามารถให้ผลผลิตได้ทันที 4,230 ตัว รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้อง พร้อมติดตามการดำเนินงานให้คำแนะนำการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบครบวงจรแก่ครู และนักเรียน

ถ่ายภาพร่วมกันระหว่าผู้บริหารซีพีเอฟ และคณะครูนักเรียน
ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้บริหารซีพีเอฟ และคณะครูนักเรียน

นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กล่าวว่า การสนับสนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่” ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ช่วยโรงเรียนได้ผลิตอาหารปลอดภัย สนับสนุนการสร้างโภชนาการที่ดีแก่เยาวชน เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สำคัญช่วยให้โรงเรียนมีรายได้ เป็นกองทุนหมุนเวียนของโรงเรียน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในอนาคต

“โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จะเป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นำโครงการเลี้ยงไข่ไก่บูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพเยาวชน การศึกษาและการพึ่งพาตนเอง  ที่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้” นายสุรชาติ

โรงเรือนเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ทันสมัย …ไม่น่าเชื่อว่าตั้งอยู่ในโรงเรียน (ขอบคุณภาพนี้จาก “แทน ธันยวีร์”)

ด้าน นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 623 คนและครูรวม 30 คน การได้รับสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่ครั้งนี้ โรงเรียนจะนำรายได้มาจัดตั้งกองทุนและทำข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ พร้อมบรรจุโครงการนี้ เข้าเป็นวิชาเสริมในหลักสูตรการมีงานทำ ตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่เยาวชน เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษา

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการผลิตอาหารปลอดภัย ที่นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยเยาวชนมีความรู้และทักษะที่จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองในอนาคตได้นายเสนีย์ กล่าว

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่” ของโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จะเป็นต้นแบบโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศ ที่มาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน และสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืน./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated