“ซีพีเอฟ” ส่งมอบโภชนาการที่ดีแก่ลูกหลานแรงงานต่างด้าวในโรงเรียน จ. สมุทรสาคร
“ซีพีเอฟ” ร่วมส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่ลูกหลานแรงงานต่างด้าวในโรงเรียน จ. สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” ขยายการดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เดินหน้าส่งมอบโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนลูก-หลานแรงงานประมงต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย ล่าสุดทำพิธีส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ส่งท้ายปี 2559 มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอาหารปลอดภัย เสริมสร้างโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืนให้เยาวชน

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวในพิธีส่งมอบโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 โดยเป็นโครงการต่อยอดมาจาก “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่ซีพีเอฟได้เข้าไปส่งเสริมโภชนาการให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มากว่า 26 ปี สำหรับในปีนี้บริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการฯ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีลูก-หลานแรงงานประมงต่างด้าวเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่บุตรหลานของแรงงานเหล่านี้

ล่าสุด บริษัทฯ ได้คัดเลือกและทำพิธีมอบ “โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” แก่โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ อ. เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 200 คน เป็นนักเรียนไทย 70 คน และนักเรียนต่างชาติ 130 คน (คิดเป็น 65%) และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 600 คน เป็นนักเรียนไทย 300 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติ 300 คน (คิดเป็น 50%) โดยซีพีเอฟเข้าไปสนับสนุนด้านงบประมาณ และผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเพื่อนพนักงานจิตอาสาสมทบทุนเพื่อร่วมดำเนินโครงการฯ อีกด้วย

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยที่ผ่านมาเราได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์ การดูแล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมผ่านพันธมิตรต่าง ๆ สำหรับโครงการนี้ ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มีลูกหลานแรงงานประมงต่างด้าวเป็นนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามาเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เพื่อให้ลูกหลานแรงงานต่างด้าวได้เข้าถึงอาหารที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรงและมีความสุขในการเรียนต่อไป” นายปริโสทัต กล่าวเสริม

ส่งเสริมเพาะทานตะวันงอกในโรงเรียน
เพาะทานตะวันงอก

นายปริโสทัต กล่าวต่อไปว่า ซีพีเอฟจะเข้าไปส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร “เลี้ยงปลาดุกและเพาะทานตะวันงอกผสมผสาน” โดยเราได้ส่งทีมงานจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยและโรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย จ. สมุทรสาคร เข้าไปสอนน้องๆ เลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในการผลิตอาหารกลางวันนักเรียน และในส่วนของการเพาะทานตะวันงอก ได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาทำการสอนขั้นตอนและวิธีการเพาะที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลิตดี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนที่ประสบภาวะโภชนาการขาด 7 คน และภาวะโภชนาการเกิน 3 คน ซึ่งคาดหวังหลังจากดำเนินโครงการไปแล้วจะสามารถแก้ไขภาวะโภชนาการของเยาวชนในโรงเรียนได้

ส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในโรงเรียน
เลี้ยงปลาดุก

สำหรับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ซีพีเอฟได้เข้าไปส่งเสริมน้องๆ “เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ยกพื้น” โดยมีซีพีเอฟจิตอาสาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยและโรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย จ. สมุทรสาคร สับเปลี่ยนกันมาดูแลน้อง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้โครงการสามารถผลิตอาหารปลอดภัยให้น้อง ๆ รับประทานกันได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ช่วยแก้ไขภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนนี้ประสบภาวะโภชนาการขาดมากถึง 74 คน และมีภาวะโภชนาการเกิน 64 คน

โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”  60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา เป็นความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นำร่องดำเนินโครงการใน 69 โรงเรียนที่อยู่รอบโรงงานหรือฟาร์มซีพีเอฟทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสร้างเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนผ่านการดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตอาหาร การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร การให้ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอื่นๆ แก่โรงเรียน ส่งเสริมให้เยาวชนบริโภคอาหารปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืน.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated