นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานเปิดร้านสาธิตเนื้อหมูอนามัย “CP PORK SHOP”
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานเปิดร้านสาธิตเนื้อหมูอนามัย “CP PORK SHOP”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดร้านสาธิตเนื้อหมูอนามัย “CP PORK SHOP” ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ณ ตลาดย่าโม ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน และซีพีเอฟพร้อมถ่ายทอดวิธีการจำหน่ายเนื้อหมูมาตรฐานแก่ผู้ค้าทั่วไป ร่วมยกระดับการผลิตเนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัยตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาตลอดห่วงโซ่การผลิต

ผู้ว่าฯ ชื่นชม CP PORK SHOP
ผู้ว่าฯ ชื่นชม CP PORK SHOP
ผู้ว่าฯ เดินเยี่ยมร้าน
เดินเยี่ยมชมร้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวชื่นชมว่า ร้านสาธิตเนื้อหมูอนามัยที่ซีพีเอฟดำเนินการนี้ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดอาหารปลอดภัยแก่ชาวโคราช ถือเป็นต้นแบบที่ดีและช่วยสร้างการตื่นตัวให้กับผู้จำหน่ายทั่วไปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และจังหวัดนครราชสีมาจะสนับสนุนให้มีร้านจำหน่ายที่ได้มาตรฐานเช่นนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเก็บรักษาเนื้อสัตว์รอจำหน่ายไว้ในตู้แช่เย็นที่ช่วยให้คงความสด สะอาด ปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งควรผลักดันให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ทำตามเพื่อร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่ประชาชน

นายสมพร เจิมพงศ์
นายสมพร เจิมพงศ์

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายหลักในการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย “ปศุสัตว์ OK” ที่กรมปศุสัตว์มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สร้างร้านสาธิตต้นแบบ “CP PORK SHOP” เป็นจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐานสะอาดถูกสุขอนามัย ที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านการชำแหละจากโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาตรับรองถูกกฎหมาย

“เราพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ปลอดสาร เพื่อให้เป็นร้านต้นแบบจำหน่ายเนื้อหมูคุณภาพดี ที่ควบคุมและรักษาเนื้อสัตว์ให้สดสะอาดถูกหลักอนามัยตั้งแต่โรงชำแหละตลอดการขนส่งจนถึงมือประชาชน และเป็นช่องทางในการส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” นายสมพร กล่าว

ด้าน น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินโครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งร้านสาธิตต้นแบบที่ตลาดย่าโมแห่งนี้ มีการจำหน่ายเนื้อหมูที่ปราศจากสารปฏิชีวนะตกค้าง ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง และให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์ระหว่างรอจำหน่ายด้วยตู้แช่เย็นช่วยคงคุณภาพเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในอาหารแก่ชาวโคราช ทั้งยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและให้คำแนะนำมาตรฐานร้านจำหน่าย “ปศุสัตว์ OK” แก่ผู้ค้าเนื้อหมูทั่วไป

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้การรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” แก่ร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ (Modern trade) ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารสด รวมทั้งแผงค้าในตลาดสด รวม 2,760 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าขยายการรับรองให้ครบ 4,000 แห่งภายในปี 2560

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 2 รูปแบบ ตามแนวคิด “ตู้หมูเถ้าแก่เล็ก” สำหรับร้านค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายสินค้าในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการขายเนื้อหมูที่มีเก็บรักษาคุณภาพสินค้าตลอดเวลาด้วยตู้แช่เย็น และ “ร้านเถ้าแก่เล็ก” สำหรับร้านค้าขนาดกลางที่จำหน่ายสินค้าในเขตเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังพร้อมที่จะช่วยแนะนำให้ผู้ประกอบการทั่วไปร่วมกันยกระดับจุดจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” อีกด้วย./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated