ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ชู 3 มาตรการ ช่วยนาแปลงใหญ่ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีทำให้คุณภาพการผลิตในแปลงนาดีขึ้น

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ให้ความเอาใจใส่เกษตรกรมากที่สุดคือการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว สิ่งที่จะเกื้อหนุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ประการหลัก คือ

นาแปลงใหญ่ เป้าหมายใหญ่กรมการข้าว
นาแปลงใหญ่ เป้าหมายใหญ่กรมการข้าว จะต้องทำให้ชาวนาได้ประโยชน์สูงสุด

ประการแรก เรื่องเมล็ดพันธุ์ ซึ่งกรมการข้าวมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลักและพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีทำให้คุณภาพการผลิตในแปลงนาดีขึ้นทำให้คุณภาพข้าวเปลือกดีขึ้น มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ลดต้นทุนการบริหารจัดการส่วนนี้ เกษตรกรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทาง 3 ต้องทำ 3 ต้องลด ได้แก่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว ต้องทำนาไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ต้องทำบัญชีฟาร์ม ส่วนต้องลดประกอบด้วย ต้องลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิมใช้ 20-30 กก.ต่อไร่ เหลือเพียง 6-8 กก.ต่อไร่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการสารเคมี

ประการที่สอง คือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าว ซึ่งกรมการข้าวมีเจ้าหน้าที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิตในแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวตลอดจนวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

ประการสุดท้าย คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวของเกษตรกรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐานทั่วไป (standard) คุณภาพดี (premium) และคุณภาพพิเศษหรือเฉพาะ (luxury) มีการนำมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เข้ามาเป็นตัวกำหนด จากการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าว มีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค สร้างรายได้ที่มากขึ้นอย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated