ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจ

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์

ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับบุคล และระดับองค์กร จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลดีกับประเทศไทย จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อ 19 กันยน 2559

ผู้เข้ารับรางวัล...ถ่ายภาพร่วมกัน
ถ่ายภาพร่วมกัน

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่

ระดับบุคคล โดยสำนักหอสมุด และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม ได้รับใบประกาศนียบัตร คนไทยหัวจไร้คาร์บอน หรือ carbon neutral man ทั้งนี้ สำนักหอสมุด จำนวน 25 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 63 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ ผู้อำนวยการและบุคลากร ศูนย์วีกรีน จำนวน 9 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 31 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทำการชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ระดับองค์กร โดยสำนักหอสมุด และ สำนักงานอธิการบดี ได้รับใบประกาศนียบัตร “คาร์บอนนิวทรัล” ทั้งนี้ สำนักหอสมุดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,164 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทำการชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปีนี้ได้ดำเนินการขยายผลไปยัง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,149  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ ด้วยเช่นกัน

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแบบบูรณาการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกจากสภาวะเรือนกระจกแก่นิสิต และบุคลากร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับรางวัลที่ได้รับ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพร้อมใจกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กร ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และนับเป็นการเดินหน้าจากมหาวิทยาลัยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนนิวทรัลอย่างชัดเจน

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ขณะรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ขณะรับรางวัล

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์วีกรีน มก. กล่าวว่า จากความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อประเทศไทยในการชี้นำสังคมเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงได้ดำเนินการประเมินและทวนสอบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้กิจกรรมการควบคุมดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 15 คณะ 1 สำนัก 1 กอง พบว่า ในปีงบประมาณ 2557 (ล่าสุด) นั้น มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 23,940 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้มีมาตรการในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อาทิเช่น โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อการศึกษา โครงการพลังงานทดแทนฟรี โครงการจักรยาน โครงการสถานีผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น นอกจากจะมีมาตรการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยตนเองแล้ว มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ยังเห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางการตลาด ทำให้มีผู้ต้องการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น เป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ขณะรับรางวัล
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ขณะรับรางวัล

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มก. กล่าวว่า สำนักหอสมุดมีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดทำห้องสมุดอีโค่ด้วยเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลจากเศษวัสดุ รวมทั้งการเป็นสำนักหอสมุดคาร์บอนนิวทรัลรายแรกของประเทศไทย

อนึ่ง การจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่สามารถประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมดำเนินการลดภาวะโลกร้อน ผ่านระบบการรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ ที่ อบก.พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่

1) โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

2) โครงการฉลากคาร์บอน

3) โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ หรือ Low Emission Support Scheme

5) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

6) โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

7) โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

8) โครงการต้นแบบ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. ร่วมกับ กรมป่าไม้ พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน  คณะสิ่งแวดล้อม มก. อีเมล์ rattanawan.m@ku.th โทรศัพท์ 02-942-8844

(ข่าว : นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์/ประชาสัมพันธ์ มก. /22 กันยายน 2559)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated